ELEKTİF TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ VE BİLATERAL OOFEREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA İNTRAOPERATİF FARKLI DOZLARDA UYGULANAN LİDOKAİN İNFÜZYONUN POSTOPERATİF AĞRI KONTROLÜNE VE ANALJEZİ TÜKETİMİNE ETKİLERİNİN GÖZLENMESİ


Creative Commons License

Gül D. D., Alkaya Solmaz F., Kırdemir P.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.234-241, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın amacı, peroperatif farklı dozlarda uygulanan lidokain infüzyonunun postoperatif analjezi ihtiyacına etkilerini, postoperatif bulantıya ve toplam parasetamol

tüketimine etkilerini araştırmak.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada operasyon süresi 120 dk’ı geçmeyen elektif şartlarda TAH-BSO operasyonu geçiren ve peroperatif lidokain infüzyonu yapılan hastaların medikal ve anestezi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. 18-65 yaş arası, ASA I-II, VKİ <25 olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Dosya kayıtları incelenen hastalar 3 gruba ayrıldı; Grup L1: 1.5 mg/kg lidokain infüzyon yapılan hastalar, Grup L2: 3 mg/kg lidokain infüzyon yapılan hastalar ve Grup S: sadece SF infüzyon yapılan hastalar. Değerlendirilen dosyalardan 3 mg/kg/

saat lidokain infüzyonu yapılan 3 hastada bradikardi geliştiği için lidokain infüzyonunun kesildiği saptandı ve çalışma dışı bırakıldı. Hastaların anestezi takip fişlerinden hemodinamik parametreler, demografik veriler, algoloji takip formlarından postoperatif vizual analog skala skorları, bulantı, ilk mobilizasyon zamanı ve toplam parasetamol tüketimi kaydedildi.

Bulgular

Demografik ve hemodinamik veriler açısından gruplar arasında fark bulunmadı. Postoperatif 2, 6 ve 14. saat VAS değerleri Grup L1’de Grup S’e göre anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0,001). Hastaların postoperatif 6, 10 ve 14. saatteki bulantısı Grup S’de diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.05). İlk analjezi zamanlarına bakıldığında da Grup L1’de Grup S’e göre ilk parasetamol zamanı anlamlı olarak daha geç bulundu (p=0.008).

Sonuç

Sonuç olarak 3 mg/kg lidokain infüzyonun postopeartif vizual analog skala skorlarını düşürdüğünü ancak bradikardi yapma olasılığının olduğunu, 1.5 mg/kg lidokain infüzyon dozlarının postoperatif analjezik etki sağladığını ve yan etki insidansını da azalttığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : Postoperatif ağrı, lidokain, parasetamol