Comparison between two sternum closingtechniques by median sternotomy duringopen cardiac surgery


kara k. a., erk z., koçyğit a., GÜLMEN Ş., ÖCAL A., OKUTAN H.

E- Journal of Cardiovascular Medicine, vol.5, no.3, pp.52-55, 2017 (Peer-Reviewed Journal)