Multipleks real-time PCR yöntemi ile BOS örneklerinden izole edilen bakteriyel ve viral menenjit etkenlerinin incelenmesi


Cezaroğlu Y., Kaygısız G., Sesli Çetin E., Şirin M. C. , Arıdoğan B.

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.603

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.603

Abstract

Amaç: Yüksek morbidite ve mortaliteye yol açabilen bir enfeksiyon olan menenjitin hızlı ve doğru tanısı önemlidir. Çalışmamızın amacı beyin omurilik sıvısı (BOS) örneklerinden multipleks Real-Time PCR yöntemi ile tespit edilen bakteriyel ve viral menenjit etkenlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2017 - Eylül 2019 tarihleri arasında menenjit şüphesiyle gönderilen 167 hastanın BOS örneği dahil edildi. Örnekler multipleks Real-Time PCR yöntemiyle BioGX bakteriyel ve viral menenjit ticari kitleri kullanılarak BD MAX (Becton Dickinson, ABD) cihazında çalışılmış, ayrıca bakteriyel etken araştırılması için klasik kültür yöntemi ile ekimleri de yapılmıştır. Viral etkenlerden Herpes Simplex Virüs 1 ve 2 (HSV 1-2), Varisella-zoster Virüs, bakteriyel etkenlerden ise Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis ve Streptococcus pneumoniae varlığı araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan 167 BOS örneğinin 95 (%56,8)’i erkek, 72 (%43,2)’si kadın hastalardan alınmış olup, hastaların 66 (%39,5)’sı 0-5 yaş, 37 (%22,2)’si 6-15 yaş, 64 (%38,3)’ü 16-85 yaş aralığındaydı (ortalama yaş 23). Örneklerin 4 (%2,4)’ünde viral, 16 (%9,5)’sında bakteriyel etken olmak üzere 20 (%12)’sinde pozitiflik saptanmıştır. Pozitif örneklerin 4’ünde HSV-1, 8’inde S. pneumoniae, 4’ünde N. meningitidis ve 4’ünde H. influenza tespit edilmiştir. Bir hastada S. pneumoniae ve H. influenza birlikte pozitif bulunmuştur. Eş zamanlı yapılan BOS kültürlerinin sadece 4’ünde S. pneumoniae ürediği görülmüştür. Pozitiflik saptanan 20 hastanın 7 (%35)’si 0-5 yaş, 5 (%25)’i 6-15 yaş, 8 (%40)’i 16-85 yaş aralığındaydı. En sık pozitiflik Ocak, Mart ve Mayıs aylarında görülmüştür.

Sonuç: Çalışmanın verileri değerlendirildiğinde aynı örnekler sadece kültür yöntemi ile çalışılsaydı 4 S. pneumoniae, 4 H. influenzae, 4 N. meningitidis ve 4 HSV-1 etkeninin tanısının konulamamış olacağı görülmektedir. Bu nedenle özellikle klasik tanı yöntemlerinin yetersiz kaldığı bilinen etkenlerin tanımlanmasında multipleks Real-Time PCR yönteminin kullanımının tanısal duyarlılığa sağlayacağı katkı göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: BOS, Menenjit etkenleri, Tanı, Real-Time PCR