Difüz Kistik Akciğer Hastalıklarında Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Bulguları: Retrospektif Analiz


Sakcı Z., Ayyıldız V. A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.273-276, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet Amaç: Diffüz kistik akciğer hastalıkları; izole akciğer hastalıklarından, nadir multisistemik hastalıklara kadar geniş bir ayırıcı tanı listesi olan hastalık grubudur. Çalışmamız günlük radyoloji pratiğinde sık gördüğümüz kistlerin ayırıcı tanısına katkıda bulunup bu hastalıkların tanınabilirliğini arttırmakla beraber; çalışmamızda retrospektif olarak, literatür eşliğinde klinik bulguları ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını yeniden değerlendirip gözden geçirmeyi amaçlamaktayız. Materyal-Metot: Her iki akciğerde kist tarif edilmiş; Mayıs 2016-Mayıs 2019 yılları arasında çekilmiş tüm toraks BT görüntüleri arşivden taranarak, kistlerin sayısı, duvar yapıları, lokalizasyonları, yönünden radyolojik özellikleri literatür gözden geçirilerek retrospektif analiz yapıldı. Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilecektir. Kategorik değişkenler ise sayı ve yüzde olarak ifade edilecektir. Hesaplamalarda SPSS paket programından yararlanılacaktır (22 versiyon). Bulgular: Arşivden rapor taranması sonucu elde edilen toplam 112 kistik akciğer hastalığı yeniden incelemeye alındı. Bunlardan 13 tanesi langerhans hücreli histiositoz, 4 tanesi lenfositik interstisyel pnömoni, 18 tanesi lenfanjiyoleiomyomatozis ve kalan 77 tanesi ise diffüz akciğer hastalığı olmayan diğer kistik hastalık grubunda idi. Sonuç: Diffüz kistik akciğer hastalıklarının sanıldığı kadar karmaşık olmadığı; sistematik bir yaklaşım ile bilgisayarlı tomografi bulguları değerlendirilerek, ayırıcı tanıya kolayca ulaşılabileceğini düşünmekteyiz. Anahtar kelimeler: Difüz Kist, Akciğer, Bilgisayarlı Tomografi