PV Çatı Uygulaması için Enerji Hesaplaması ve Ekonomik Analizi


Creative Commons License

ÜÇGÜL İ., TÜYSÜZOĞLU E., YAKUT M. Z.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, pp.1-6, 2014 (SCI-Expanded)

Abstract

In this study, the chance to benefit from Süleyman Demirel University, photovoltaic energy, the eligible faculty building rooftops; photovoltaic roof systems were investigated by considering the model. This research during electrical calculations by the SMA design program are made possible the cost calculations of the investment and financial analysis of the carbon emission measurement is taken of carbon abatement certificates proceeds from the sale of financial included in the analysis to be investigated. The analysis and research in the project of the investment in the equity capital with the event of the realization of investment-year 96 %of the profit will be observed. The return on investment period is about 14 years. Investment in the economic life of 25 years.

Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi fotovoltaik enerjiden yararlanma şansı uygun görülen fakülte bina çatılarına fotovoltaik çatı sistemleri modeli göz önünde bulundurularak araştırılmıştır. Bu araştırma esnasında elektriksel hesaplamalar SMA design programı tarafından yapılmış, muhtemel maliyet hesaplamaları, yatırımın finansal analizi, karbon emisyon ölçümü, alınan karbon azaltım sertifikaların satışından elde edilen gelirin finansal analize dahil edilmesi incelenmiştir. Yapılan analiz ve araştırmalar da proje yatırımın öz sermaye ile gerçekleşmesi durumunda yatırımdan yıllık %96 kazanç elde edileceği görülmüştür. Yatırımın geri dönüş süresi ise yaklaşık 14 yıldır. Yatırımın ekonomik ömrü 25 yıl olarak alınmıştır.