Evaluation of the Effect of Deproteinization Procedure and Different Adhesive Systems on Treatment Success of Molar Incisor Hypomineralization


Akdik C., Ceyhan D.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.80-91, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of deproteinization procedure and different adhesive systems on treatment success of molar incisor hypomineralization (MIH) caused by inorganic content and mineralization deficiency in the enamel layer of the tooth in pediatric patients. Materials and Methods: One hundred and two patients who had moderate MIH and were between 7-10 years of age were selected among the patients who applied to our clinic and whose consent was obtained. In these patients, four groups (Group 1:NaOCl+Clearfil SE Bond+Filtek Z250; Group 2:Clearfil SE Bond+Filtek Z250; Group 3:NaOCl+Phosphoric Acid+Prime&Bond NT+Filtek Z250; Group 4:Phosphoric Acid+Prime&Bond NT+Filtek Z250) were created depending on the use of deproteinization agent and self-etch or total-etch adhesive system and restorations were performed. Deproteinization was provided by 5% NaOCl. The patients were evaluated clinically using the modified USPHS criteria. Data were analyzed statistically; p<0.05 was considered significant. Results: In restorations, at the end of 12 months; there was no failure in anatomical form, color match, surface roughness and postoperative sensitivity criteria. In terms of marginal adaptation and marginal discoloration, the highest success was observed in Group 3 (p<0.05). All restorations were found to be successful in Groups 1, 2 and 3 while 4 restorations were unsuccessful in Group 4 for secondary caries criteria (p>0.05). Group 3 with deproteinization and total-etch adhesive system was found to be the most successful group in the treatment of hypomineralized teeth (p<0.05). Conclusion: The combined use of deproteinization and acid application of total-etch adhesive systems increases the success in the treatment of MIH. More studies on the subject are needed.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuk hastalarda, dişin mine tabakasında inorganik içerik ve mineralizasyon yetersizliği nedeniyle oluşan büyük azı-keser diş hipomineralizasyonunun (BAKH) tedavi başarısı üzerine, deproteinizasyon işleminin ve farklı adeziv sistemlerin etkisinin değerlendirilmesidir. Materyal ve Metot: Kliniğimize başvuran ve onamı alınan hastalardan, 7-10 yaş aralığındaki, orta derecede BAKH saptanan 102’sinde, deproteinizasyon ajanı ve self-etch veya total-etch adeziv sistem kullanımına bağlı olarak 4 grup (Grup 1: NaOCl+Clearfil SE Bond+Filtek Z250, Grup 2: Clearfil SE Bond+Filtek Z250, Grup 3: NaOCl+Fosforik Asit+Prime&Bond NT+Filtek Z250, Grup 4: Fosforik Asit+Prime&Bond NT+Filtek Z250) oluşturularak restorasyonlar yapıldı. Deproteinizasyon işlemi, %5’lik NaOCl ile sağlandı. Hastalar, modifiye USPHS kriterleri ile klinik olarak değerlendirildi. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi; p<0,05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Restorasyonlarda, 12 ay sonunda; anatomik form, renk uyumu, yüzey düzgünlüğü ve restorasyon sonrası duyarlılık kriterlerinde başarısızlığa rastlanmadı. Kenar bütünlüğü ve kenar renklenmesi kriterlerinde, en fazla başarı Grup 3’te gözlendi (p<0,05). Sekonder çürük kriterlerinde, Grup 1, 2 ve 3’te tüm restorasyonların başarılı olduğu, Grup 4’te ise 4 restorasyonda başarısızlık olduğu görüldü (p>0,05). Hipomineralize dişlerin tedavisinde, en başarılı grubun, deproteinizasyon işlemi ve total-etch adeziv sistem uygulanan Grup 3 olduğu anlaşıldı (p<0,05). Sonuç: BAKH tedavisinde, deproteinizasyon ve total-etch adeziv sistemlerdeki asit uygulamasının birlikte kullanımı, başarıyı arttırmaktadır. Konu ile ilgili daha fazla sayıda çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.