Investigation of The Corporate Social Responsibility Contents of Accommodation Business Websites: Antalya Case)


Çuhadar M., Öncü H. E. , Mutlu H.

Journal of Recretaion and Tourism Research, vol.6, no.4, pp.464-474, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The concept of corporate social responsibility is defined as the entirety of the obligations of companies to improve their community life by setting policies, implementing, deciding and implementing their policies in accordance with their own goals as well as their social expectations and values. Accommodation establishments, as one of the most important elements of the tourism industry, have increased their social responsibility activities in parallel with the changing tourist/customer demands and have started to show themselves more in the environmental, social, economic, etc. activities that concern the society. The aim of this study is to analyse the contents of the Corporate Social Responsibility (CSR) activities on the websites of five-star hotels and first-class holiday villages operating within the borders of Antalya Province. In the study, a total of 330 accommodation establishments operating within the province of Antalya were taken into consideration and the information of the accommodation companies in the study was obtained from the web pages of the Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Investments and Enterprises. Analysis of the data was performed by frequency analysis, Mann-Whithney U ve Kruskal Wallis tests. According to the findings obtained from the analyses; the lowest level of CSR content on the web sites of the accommodation companies examined was “against employees (8.8%) and society (11.8%). It has been also determined that there is a statistically significant difference between the type of enterprise and the location in which it operates and the contents related to corporate social responsibility applications of the accommodation enterprises’ web sites in the scope of the study

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, firmaların hem kendi hedeflerine hem de toplumsal beklentiler ve değerlerine uygun politikalar belirleme, uygulama, karar verme ve faaliyetlerini uygulayarak toplum yaşamını iyileştirmeye ilişkin yükümlülüklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Turizm endüstrisinin en önemli unsurlarından biri olan konaklama işletmeleri de, değişen turist/müşteri taleplerine paralel olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerini arttırmış, toplumu ilgilendiren çevresel, sosyal, ekonomik vb. faaliyetlerde kendilerini daha fazla göstermeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel ve birinci sınıf tatil köylerinin web sitelerinde yer alan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) faaliyetlerine ilişkin içeriklerin analiz edilmesidir. Çalışmada, 330 konaklama işletmesi değerlendirmeye alınmış, çalışma kapsamındaki konaklama işletmelerine ilişkin bilgiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü web sayfalarından temin edilmiştir. Araştırmada, elde edilen veriler frekans analizleri, Mann-Whithney U ve Kruskal Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgulara göre; incelenen konaklama işletmelerinin web sitelerindeki en düşük düzeyde KSS içeriklerinin “Çalışanlara (% 8,8) ve topluma karşı (% 11,8) KSS içerikleri olduğu görülmüştür. Farklılık testleri neticesinde ise, hem işletme türü, hem de çalışma kapsamındaki konaklama işletmelerinin faaliyette bulunduğu konum ile web sitelerinde yer alan KSS faaliyetlerine ilişkin içerikler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.