Sosyodemografik, Medikal ve Kognitif Faktörlerin Bir Türk Geriatrik Popülasyonunun Periodontal Sağlık Durumuyla İlişkisi


Creative Commons License

Yetkin Ay Z., Işık A. R., Koşkan Ö.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.277-283, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Yaşamın süresinin uzaması, yaşam kalitesini artırmak için yönetilmesi gereken ağız sağlığı sorunlarını da beraberinde getirir. Bu bağlamda geriatrik bireyler için ağız sağlığı durumunu ve belirleyicilerini tanımlamak gereklidir. Bu çalışmanın amacı, geriatrik bir popülasyonda sosyodemografik, antropometrik, tıbbi ve dental faktörlerin ve bilişsel durumun, geriatrik popülasyondaki “periodontitis varlığı” ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Materyal-Metot: Örneklem Nisan 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran 200 yaşlı bireyden oluşturuldu. Periodontal parametreler (plak indeksi (Pİ), sondlamada kanama, klinik ataçman kaybı ve sondlamada cep derinliği, periodontal iltihaplı yüzey alanı (PİYA)) ile antropometrik, sosyodemografik parametreler ve bilişsel durum (Schulman skoru) kaydedildi. Bulgular: Periodontitisi olan geriatrik bireyler çalışma popülasyonunun %58’ini oluşturmaktaydı. Bilişsel durum minör görsel-uzamsal düzensizlik olarak belirlendi (2,69±1,34). Schulman skoru ile diş sayısı (rho=-0,154, p=0,036) ve PI skorları ile (rho=0,076, p=0,04) negatif korelasyon gösterdi. Lojistik regresyon analizi sonucunda, düşük eğitim düzeyi, azalmış diş sayısı ve azalmış tükürük akış hızı odds oranları (sırasıyla 12,3, 1,18 ve 3,944) göz önüne alınarak periodontitis ile ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda değerlendirilen bu popülasyonda bilişsel işlev bozukluğu plak giderim etkinliğinin azalmasına neden olmuştur. Eğitim düzeyi, diş sayısı, tükürük akış hızı ve periodontal parametrelerin periodontitis varlığı ile ilişkili olduğu görülmüştür