GRİ TAHMİNLEME İLE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE YATAN HASTA SAYILARININ TAHMİNİ


Creative Commons License

Oruç K. O. , Başağaoğlu Fındık A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.37, pp.193-212, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüz dünyasında, sağlık h zmetler ne olan talepte sürekl b r artıĢ vardır. Ġnsan sağlığının söz konusu olduğu bu hizmetlerin aksatmadan gerçekleĢtirilmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple, sağlık hizmeti sunan birimlerin geleceğe yönelik planlama yapmaları oldukça önemlidir. Bilimsel yöntemler ile yapılan tahminler bu birimlerin planlamalarına ciddi oranda yardımcı olacaktır. Bu çalıĢmada; Gr Tahm nleme Yöntem le Süleyman Dem rel Üniversitesi Ağız DiĢ Sağlığı Merkezi’nin yatan hasta sayılarının tahmini yapılmıĢtır. Tahm nleme sürec nde Ocak 2015-Ağustos 2019 dönem yataklı servisine ait 56 aylık ver ler kullanılmıĢ olup; 2019 Eylül-2021 Aralık dönem n kapsayan 28 ay ç n tahm nleme yapılmıĢtır. Zaman serisi özelliği taĢıyan verilerin mevsimsel etkiden ayrıĢtırılması sürecinde çarpımsal ayrıĢtırma yöntem kullanılmıĢtır. Model n öngörü baĢarısını bel rlemek ç nse, MAPE ve Gri Tahminlemede sıklıkla kullanılan doğruluk (p) ve hata oranı (C) ölçütleri kullanılmıĢtır. Uygulama sonucunda; p değeri 0,82, C değeri 0,46 ve MAPE değeri ise % 21 olarak bulunarak, baĢarılı sayılabilecek bir tahmin modeli oluĢturulmuĢtur