Benlik Saygısı ve E-Katılım İlişkisi: Twitter Ekseninde Akademisyenlere Yönelik Bir Uygulama


Güler Ş.

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.48, pp.1-26, 2020 (ESCI)

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between academics' self-esteem and their political participation behaviors on Twitter. The study population of the research consists of academicians from Uşak University, Gümüşhane University, and Süleyman Demirel University. Participants were selected by stratified sampling within the gender and title quotas. According to the findings of the research, the self-esteem of academicians and their political participation status on Twitter, there is a negative correlation between “political expression”, “participation in political discussions” and “participation in local government”. On the other hand, it has been concluded that the participation of the academicians in political expression, their “participation in political discussions” and their “participation in the local government” have increased with the increase in their dreamer side. It was concluded that academics' e-participation behaviors on Twitter were low and they followed only policies and services via Twitter. The research findings support the thesis that self-esteem will increase with the increase in the education level in the literature and research findings contradict the opinion claiming that political participation will increase with the increase of the education level.

Bu çalışmanın amacı akademisyenlerin benlik saygıları ve Twitter platformunda gerçekleştirmiş oldukları siyasal katılım davranışları arasındaki ilişkiyi ele almaktır. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma evrenini Uşak Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi akademisyenleri oluşturmaktadır. Çalışma evreni içinde yer alan kümelerin tümünün, evreni temsil olasılıklarının birbirinden bağımsız ve eşit olabilmesi için katılımcılar cinsiyet ve unvan kotaları dâhilinde tabakalı örnekleme usulüyle seçilmiştir. Araştırma sonunda ulaşılan bulgulara göre akademisyenlerin benlik saygıları ve e-katılım durumları arasında; “siyasal ifade”, “siyasal tartışmalara katılma” ve “yerel yönetime katılma” alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Öte yandan katılımcıların hayalperest olma durumlarının artmasıyla siyasal ifadede bulunma, siyasal tartışmalara katılma ve yerel yönetime katılma puanlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak Twitter temelli e-katılım davranışları düşük düzeyde seyreden akademisyenlerin yalnızca platform üzerinden politika ve hizmet takibinde bulundukları sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçları alanyazında yer alan eğitim faktörünün artmasıyla benlik saygısının artacağı tezi ile örtüşürken, eğitim faktörünün artması ile siyasal katılımın artacağı kanaati ile çelişmektedir.