The Effect of Psychological Empowerment Perceptions of Women on Job Satisfaction in Tourism and Hospitality: Alanya Case


Kocaman S., AKSU M.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.20, no.2, pp.227-247, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This article attempts to examine psychological empowerment perceptions of woman on job satisfaction in a tourism and hospitality context. Quantitative research method was used in the study and data was collected through a survey. The study population consists of women employees in Alanya. The data were analyzed using SPSS and AMOS software packages; exploratory and confirmatory factor analyses were conducted, and the hypotheses were tested through structural equation modeling. The study revealed that the psychological empowerment dimensions of strength/advocacy, self-esteem, and approach to education had a significant impact on job satisfaction in the tourism industry for women. As the first study to investigate the impact of cultural context-based psychological empowerment perceptions of women on job satisfaction in the tourism literature, this research contributes to the literature.
Araştırmanın amacı, turizmde çalışan kadınların kültürel bağlamda ortaya çıkan psikolojik güçlendirmeye ilişkin algılarının iş tatmini üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler anket aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma evrenini, Alanya’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS ve AMOS paket programları kullanılarak; AFA ve DFA yapılmış, hipotezler ise yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, kadın psikolojik güçlendirme boyutlarından güçlülük/savunuculuk, benlik saygısı ve eğitime yaklaşım boyutlarının iş tatmini üzerinde anlamlı bir etki yarattığı görülmüştür. Araştırma, turizm literatüründe kültürel bağlamda kadın psikolojik güçlendirme algısını ve iş tatmini üzerine etkisini inceleyen ilk araştırma olması bakımından literatüre katkı sağlamaktadır.