A Phenomenological Field Research on the Religious Structure of Malaysia: The Example of Kuala Lumpur


ÇİFTÇİ H. A.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.239-265, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Malaysia is a country in Southeast Asia that looks like a garden of religions with its multicultural structure. Religions such as Islam, Buddhism, Christianity, Hinduism, Taoism, Sikhism, exist with their temples and communities. The Brickfields area of Kuala Lumpur, specifically, is home to temples of different faith groups, such as a mandir, a vihara, a Methodist church and a mosque built very close to each other. Thean Hou Temple, which also includes elements from Buddhism and traditional Chinese religion, serves the small number of Taoist populations in the country. A small number of Sikh communities in the country also perform their worship and social activities at Guru Nanak Darbar Tatt Khalsa gurudvara. In this study, the religious structure and belief groups of Malaysia will be revealed in the axis of temples and worship, and the elements encountered in the temples and worships of the aforementioned belief groups will be examined by using the methods of religious phenomenology and by referring to the sacred texts of the relevant belief. The study is limited to the capital city of Kuala Lumpur, as it is the city that best reflects the multicultural structure of Malaysia.
Malezya, Güneydoğu Asya’da çok kültürlü yapısıyla adeta bir dinler bahçesi görünümünde olan bir ülkedir. Ülkede en çok müntesibi bulunan İslam başta olmak üzere Budizm, Hıristiyanlık, Hinduizm, Taoizm, Sihizm gibi dinler belirli bölgelerde yoğunlaşan mabetleri ve cemaatleri ile varlıklarını sürdürmektedirler. Kuala Lumpur’un özellikle Brickfields bölgesi, birbirlerine çok yakın bir şekilde inşa edilmiş durumda olan birer adet mandir, vihara, Metodist kilisesi ve cami gibi farklı inanç gruplarının mabetlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bunların dışında, bünyesinde Budizm ve geleneksel Çin dininden unsurlar da barındıran bir Taoist mabedi, ülkedeki az sayıda Taoist nüfusuna hizmet vermektedir. Ülkede az sayıda bulunan Sih toplumu da ibadet ve sosyal faaliyetlerini Kuala Lumpur’daki Guru Nanak Darbar Tatt Khalsa gurudvarasında gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada Malezya’nın dini yapısı ve inanç grupları mabetler ve ibadetler ekseninde ortaya koyularak bahsi geçen inanç gruplarının mabetlerinde ve ibadetlerinde karşılaşılan unsurlar din fenomenolojisinin metodları kullanılarak ve gerektiğinde ilgili inancın kutsal metinlerine de atıf yapılarak irdelenecektir. Çalışma, Malezya’nın çok kültürlü yapısını en iyi yansıtan şehir olması nedeniyle başkent Kuala Lumpur ile sınırlandırılmıştır.