Metotreksat ile OluĢturulan Testis Hasarı Üzerine Pentoksifilinin Etkisinin Ġncelenmesi


Armağan İ., Bayram D., Candan İ. A. , Armağan H. H. , Özgöçmen M.

XII. National Histology And Embryology Congress , Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2014, pp.183

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183

Abstract

AMAÇ: Metotreksat (MTX), yüksek dozlarda birçok malignitede, düĢük dozlarda ise otoimmün hastalıklarda terapotik ajan olarak geniĢ kullanım alanı vardır. Testiküler toksisitede, MTX´in önemli rol oynadığı bilinmektedir. Metotreksat, seminifer tübül hasarına, sperm sayısında azalmaya ve sperm DNA´sında hasara sebep olmaktadır. Metotreksat oksidatif strese sebep olur ve oluĢan hasarlanmalar oksidatif stres kaynaklı geliĢir. Pentoksifilinin (PTX), periferal vasküler ve serebrovasküler hastalıkların tedavisinde geniĢ kullanım alanı vardır ve antioksidan aktivitesi birçok çalıĢmada kanıtlanmıĢtır. Pentoksifilin, fosfodiesteraz inhibitörüdür ve hücre içi cAMP artıĢına ve dolayısıyla hücresel glikoliz ve ATP üretiminde de artıĢa sebep olmaktadır. Sonuç olarak PTX´in; sperm sayısını, hareketliliği ve doğurganlığı da artırdığı bilinmektedir. ÇalıĢmamızda; MTX‟in, sıçanların testis dokusunda meydana getirdiği yapısal değiĢikliklere, PTX‟in etkilerini histokimyasal ve immünohistokimyasal yöntemlerle incelemeyi amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmada 28 adet Sprague-Dawley cinsi erkek rat kullanılmıĢtır. Ratlar; grup I (Kontrol grubu, n=8, 10 gün Serum Fizyolojik); grup II (MTX grubu, n=10, tek doz 20 mg/kg MTX); grup III (MTX+PTX, n=10, tek doz 20 mg/kg MTX + 10 gün 50 mg/kg PTX) olacak Ģekilde 3 gruba ayrıldı. Deney sonunda testis dokularında histokimyasal (Hematoksilen-Eozin (H-E) ve immünohistokimyasal (iNOS ve TNFα) incelemeler yapıldı. BULGULAR-SONUÇ: H-E boyamada, grup II‟de oluĢan hasarlanmanın, grup III‟te bir miktar gerilediği gözlendi. iNOS ve TNF-α immün boyanması grup II‟de yoğun görülürken; grup III‟te yoğunluk azalmıĢtır. TARTIġMA: Histokimyasal ve immünohistokimyasal bulgulara dayanarak MTX ile oluĢturulan testis hasarına, PTX‟in az da olsa koruyucu etkisinin olduğunu düĢünmekteyiz. Bu bağlamda, PTX' in antioksidan etkinliğini daha iyi görebilmek için uzun süreli tedavi yöntemleri denenebileceği kanısındayız. Anahtar Kelimeler: Metotreksat, Oksidatif Doku Hasarı, Pentoksifilin, Testis