Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) sedimanlar›n›n bentikforaminifer biyostratigrafisi


GÖRMÜŞ M., Avşar N., DİNÇER F., UYSAL K., Köse Yeşilot S., KANBUR S., ...More

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.28, no.1, pp.1-13, 2007 (Scopus)