A PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT PLANS FROM A PUBLIC RELATIONS POINT OF VIEW: AN OVERVIEW OF THE YEARS 2001-2023


Creative Commons License

KARTAL N. Z.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-37, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Nowadays, not only the private sector, but also public institutions are required to express themselves clearly before the eyes of their target audiences; so that institutions are able to establish better communication and connection with the public and receive their support when necessary, while facilitating detection of deficient aspects. Encompassing quite a functional and beneficial position in this process, public relations ensure the connection that prioritizes positive and reciprocal benefit between the institution and either existing or potential target audiences. Devising and deploying public relations within the framework of a plan are bound to yield the maximum benefit possible when it comes to inducing the correct motion at the right time in the public sector. An outlook of the traces of public relations, which design the public sector’s future, can cast a light on the significance invested in this matter. The objective of this study is to detect the presence of public relations in development plans. Given the limitations of the research, the Eighth, Ninth, Tenth and Eleventh Development Plans, which were published between the years 2001 and 2023, were selected in accordance with the targeted sampling method, and the content analysis method was then utilized. In conclusion, the discipline of public relations is mentioned in its full title only in the Eight Development Plan. However, it is observed that the terminology, instruments and functions that are directly or indirectly associated with public relations are also mentioned in the index, introduction and other sections of the other development plans analyzed. In terms of the categories of evaluation, the Eleventh Development Plan, Tenth Development Plan, Eighth Development Plan and Ninth Development Plan -in respective order- are the most replete from a public relations point of view among the evaluated plans.
Çağımızda sadece özel sektör değil, kamu sektöründe bulunan oluşumların da kendisini hedef kitlesi nazarında doğru bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir. Böylece, kurumlar halkla iyi bir iletişim ve ilişki kurabilmekte, etkileşim sağlayabilmekte, yeri geldiği vakit desteklerini alabilmekte, aksayan yönleri daha kolay tespit edilebilmektedir. Bu süreçte oldukça işlevsel ve fayda sağlayıcı konuma sahip halkla ilişkiler kuruluşun var olan veya potansiyel hedef kitlesi ile pozitif ve karşılıklı faydayı önceleyen bağlantıyı inşa etmektedir. Kamu sektöründe halkla ilişkiler etkinliklerinin doğru zamanda doğru hareketleri gerçekleştirilebilmesi adına bir plan çerçevesinde kurgulanması ve uygulamaya konulması maksimum yararı beraberinde getirebilmektedir. Kamu sektörünün geleceğini tasarlayan kalkınma planlarında halkla ilişkilerin izlerini aramak konuya verilen önemi aydınlatabilmektedir. Çalışmanın amacı kalkınma planları içinde halkla ilişkilerin varlığını tespit etmektedir. Araştırmanın sınırlılıklarından ötürü, 2001 ve 2023 yılları arasında yayımlanan Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu ve On Birinci Kalkınma Planları amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiş ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, halkla ilişkiler disiplini kendi ismiyle sadece Sekizinci Kalkınma Planında geçmekte, diğer planlarda yer almamaktadır. Fakat, incelenen diğer kalkınma planlarının içindekiler, giriş ve diğer bölümlerinde halkla ilişkilerin doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu terimler, araçları ve işlevleri bulunmaktadır. İncelenenler planlar arasında değerlendirme kategorileri bakımından halkla ilişkiler açısından en doygun olanların sırasıyla On Birinci Kalkınma Planı, Onuncu Kalkınma Planı, Sekizinci Kalkınma Planı ve Dokuzuncu Kalkınma Planı olduğu gözlemlenmektedir.