METAPHORICAL PERCEPTIONS AND APPROACHES TO THE CONCEPT OF MATHEMATICS


BÜYÜKKARCI A.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, pp.2178-2191, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred:1348841
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2178-2191
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Teachers' approaches and attitudes towards the lesson are an effective factor in determining the students' approach towards that lesson. It can be foreseen that the attitudes adopted at an early age will carry their traces in the future education levels. This study aimed to investigate the metaphor perceptions and mathematics approaches of undergraduate students, who will play a role in basic education, regarding the concept of mathematics. The study was carried out with the phenomenology design, one of the qualitative research designs. The study group consisted of 87 elementary school undergraduate students. In this study, the metaphors, reasons for metaphors and approaches to mathematics created by undergraduate students for the concept of mathematics were examined. In data analysis, both types of analysis, descriptive and content analysis, were used and a qualitative data analysis program was used in this process. As a result of the analysis, 435 codes were reached. It has been determined that the metaphors of "puzzle" and "life" are mostly created by the students, respectively. The reasons for metaphor were grouped under three subcategories: ambiguous/conditional (f=57), positive (f=27), and negative (f=3). Mathematics approaches of undergraduate students are again in three sub-categories and six sub-category codes (failure, impositions, success, love/pleasure, conditional/necessary/interesting).
Öğretmenlerin derse karşı yaklaşım ve tutumları öğrencilerin o derse karşı yaklaşımını belirlemede etkili bir faktördür. Özellikle erken yaşta oluşan tutumların gelecek eğitim öğretim kademelerinde izlerini taşıması öngörülebilir. Bu çalışma temel eğitimde rol alacak olan, geleceğin sınıf öğretmeni lisans öğrencilerinin matematik kavramına ilişkin metaforik algıları ve yaklaşımlarını araştırmayı amaç edinmiştir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomoloji) deseni ile yürütülmüştür. Çalışma grubunu 87 sınıf öğretmenliği lisans öğrencisi oluşturmuştur. Bu çalışmada lisans öğrencilerinin matematik kavramına yönelik oluşturduğu metafor, metafor nedenleri ve matematik yaklaşımları incelenmiştir. Veri analizinde betimsel ve içerik analizi olmak üzere her iki analiz türünden faydalanılmış ve bu süreçte bir nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında 435 koda ulaşılmıştır. Öğrenciler tarafından sırasıyla en çok “bulmaca” ve “hayat” metaforlarının oluşturulduğu tespit edilmiştir. Metafor nedenleri, belirsiz/koşullu (f=57), olumlu (f=27), olumsuz(f=3) üç alt kategorilerde toplanmıştır. Lisans öğrencilerinin atematik yaklaşımları ise yine “olumlu” (f=60), “olumsuz”(f=8) “ve “belirsiz” (f=19) olmak üzere üç alt kategori ve altı alt kategori kodunda ( başarısızlık, dayatmalar, başarı, sevgi/keyif, koşullu/gerekli/çıkarcı) toplanmıştır.