As A Musıc Man Komıtas Lıfe, Work And Contrıbutıon Of Musıcology


Creative Commons License

Günaydın M.

Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, Journal of International Multidisciplinary Academic Researches , vol.7, no.1, pp.28-44, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, composer Komitas's life, work and contribution to musicology is discussed. Research is descriptive-historical type. Literature in the collection of data necessary for the research model was used. In the study, where he died from Paris where he was born Kütahya has been explained on behalf of Komitas music art as a priority as they do, and they live in Paris. Be born in Kütahya Komitas, musical education in various countries by working on music in Anatolia has been the focus of one of the processing work in a variety of different styles of folk melodies. Komitas revealed that work is thought to be important in terms of Turkish music.

Keywords: Komitas, composer, music

Bu çalışmada Besteci Komitas’ın hayatı, eserleri ve müziğe katkısı ele alınmıştır. Araştırma betimsel-tarihsel türde bir araştırmadır. Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında kaynak tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada, Komitas’ın doğduğu yer olan Kütahya’dan öldüğü yer olan Paris’e kadar yaşadıkları ve yaptıkları öncelikli olarak müzik sanatı adına anlatılmaya çalışılmıştır. Komitas’ın Kütahya’da doğmuş olması, çeşitli ülkelerde müzik eğitimi alarak Anadolu coğrafyasındaki müzikler üzerine çalışması, çeşitli halk ezgilerini farklı stillerde işlemesi çalışmanın odak noktalarından birisi olmuştur. Komitas’ın yaptığı çalışmaların ve ortaya koyduğu eserlerin Türk Müziği açısından da önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Komitas, Besteci, Müzikoloji