THE POSSIBLE ROLE OF MIR-1910-3P, MIR-4649-3P, MIR-4296, AND MIR-210 IN THE PATHOGENESIS OF ATOPIC DERMATITIS: MAY MIR-4296 PLAY CRUCIAL ROLES IN THE DEVELOPMENT OF ATOPIC DERMATITIS?


Ayvaz Çelik H. H. , Hekimler Öztürk K., Atay E., Erturan İ., Korkmaz S., Yıldırım M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, pp.494-503, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract


Amaç

Atopik dermatit (AD), patogenezinde açıklanamayan

noktaları olan kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır.

Plazmadaki mikroRNA'ların (miRNA, miR) değişmiş

ekspresyonları, hastalıklı bireyleri sağlıklı kontrollerden

ayıran belirteçler olarak hizmet edebilir. Bu çalışmada,

AD’li hastalarda miR-1910-3p, miR-4649-3p,

miR-4296 ve miR-210'un plazma ekspresyon düzeyleri

araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Bu prospektif çalışmaya 40 AD'li hasta ve 40 sağlıklı

kontrol alındı. MiRNA'ları ölçmek için real-time PCR

kullanıldı.

Bulgular

Ortalama plazma miR-4296 düzeyi hasta grupta daha

yüksek bulundu (p < 0.001). SCORAD skorları ile

miR-210 seviyeleri arasında anlamlı bir negatif korelasyon

saptandı (r:-0.340, p=0.032). miR-210 seviyeleri

hastalık şiddeti arttıkça azalmaktaydı. Lojistik regresyon

analizinde plazma miR-4296 seviyelerinde bir

artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (OR =5.464,

p<0.001). Diğer analizlerde anlamlı bir farklılık bulunmasa

da miR-1910-3p seviyelerinde bir azalma da istatistiksel

olarak anlamlıydı.

Sonuç

MiRNA'lar AD patogenezinde önemli rol oynamaktadırlar.

Artan miR-4296 ekspresyon seviyeleri, AD hastalarını

sağlıklı kişilerden ayırt etmede önemli ölçüde

daha iyi görünmektedir.