Diş Hekimliğinde yeni bir lokal anestetik: Ropivokain


Eroğlu E., Eroğlu F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.52-57, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Lokal anestezikler diþhekimliði kliniðinde oldukça yoðun olarak kullanýlmaktadýr. Bu amaçla çeþitli lokal anestezik maddeler farklý endikasyonlar için kendilerine kullaným alaný bulmuþtur. Son yýllarda üretilen ve kullanýma sunulan bir baþka lokal anestezik ise Ropivokaindir. Fakat diþhekimliði kliniklerindeki kullanýmý sýnýrlý kalmýþtýr. Bu makalenin amacý, bu yeni anestezik maddenin diþhekimlerince tanýnmasýný saðlamaktý