Education and Training Experiences of Vocational School Students During the Covid-19 Pandemic: ISUBU Example


Eryılmaz Ballı F., Herdem F.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.12, no.2, pp.294-304, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yaşanan Covid-19 Pandemisi sürecinde meslek yüksekokulu öğrencilerinin içinde bulunduğu eğitim-öğretim yaşantılarını incelemek yoluyla süreçte ortaya çıkan problemleri ve uzaktan eğitim – öğretim yaşantılarının olumlu-olumsuz katkılarını tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme formuyla online olarak toplanmıştır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde meslek yüksekokullarının motorlu araçlar ve ulaştırma teknolojileri, yönetim ve organizasyon, pazarlama ve reklamcılık, görsel işitsel teknikler ve medya ve otel lokanta ve ikram hizmetleri bölümlerinden araştırmaya katılmaya gönüllü 356 öğrencinin verileri içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar, uzaktan eğitim yaşantılarının katılımcılara olumsuz etkileri, uzaktan eğitim yaşantılarının katılımcılara olumlu katkıları ve sürecin daha etkili ilerlemesi için katılımcıların önerileri şeklinde kategorileştirilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin süreçte yaşadıkları sorunların çevresel, sağlık, teknik, ekonomik ve akademik temaları altında toplandığı, yine bunlara paralel olumsuz etkilerin ortaya çıktığı, ancak bunların yanında sürecin aile hayatı, ekonomik, akademik, kişisel gelişim ve sağlık açısından olumlu katkılarının da bulunduğu görülmektedir. Ayrıca öğrenciler yönetime, teknik gerekliliklere, akademik düzenlemelere ve sağlıkla ilgili uygulamalara yönelik önerilerde bulunmuşlardır.