BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ACADEMIC STUDIES IN THE FIELD OF DIGITAL DIPLOMACY


Turhan G., TÜRKOĞLU Y.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.22, no.87, pp.910-924, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Today, digitalization emerges as a phenomenon that penetrates every aspect of human life. This phenomenon, which also shows itself in international politics, is expressed in the literature with concepts such as digitalization of diplomacy, digital diplomacy, e-diplomacy, and cyber diplomacy. The increasing number of studies in the field of digital diplomacy reveals the necessity of bibliometric analysis in order to bring a different perspective to new studies in this field. In this study, bibliometric analysis was carried out in order to examine the studies in the field of digital diplomacy and to shed light on future studies. Network mapping was performed using VOS viewer software with the data obtained from Web of Science and Scopus databases. As a result of the analyzes carried out, it was determined that the most effective country in the field was the USA, and the most effective institution was Oxford University, while Ilan Manor was the author whose studies were most frequently referenced. It is also determined that the most effective subject associated with digital diplomacy is public diplomacy.
Günümüzde dijitalleşme insan hayatının her alanına nüfuz eden bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası siyasette de kendini gösteren bu olgu literatürde diplomasinin dijitalleşmesi, dijital diplomasi, e-diplomasi, siber diplomasi gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Dijital diplomasi alanında yapılan çalışmaların gün geçtikçe artmasısonucunda bu alanda yapılacak yeni çalışmalara farklı bir bakış açısı kazandırmakbakımından bibliyometrik analizlerin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada dijital diplomasi alanında yapılan çalışmaların incelenmesi ve gelecek çalışmalara ışık tutmak amacıyla bibliyometrik analiz yapılmıştır. Web of Science ve Scopus veri tabanından elde edilen veriler ile VOSviewer yazılımı kullanılarak ağ haritalaması yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda alanda en etkin olan ülkenin ABD, en etkin kurumun ise Oxford üniversitesi olduğu tespit edilirken çalışmalarına en çok başvuru yapılan yazarın ise Ilan Manor olduğu tespit edilmiştir. Dijital diplomasiyle ilişkilendirilen en etkin konunun ise kamu diplomasisi olduğu belirlenmiştir.