DEFERRAL OF THE ANNOUNCEMENT OF VERDICT: AN ASSESSMENT ON THE APPROPRIATENESS OF LEGAL CONDITIONS AND THE LEGAL EFFECTS OF THE DECISION


Creative Commons License

Tulay M. E.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.4, pp.477-526, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ceza muhakemesinde erteleme kurumunun yansımalarından olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması, uygulamada sıklıkla başvurulan kurumlar arasındadır. Sanığın hukuki menfaati gözetilerek ihdas edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun, yasal şartları yönüyle bu amaçla ne ölçüde bağdaştığı, yargılamanın yürüyüşü ve ceza muhakemesine hakim ilkeler ışığında irdelenmelidir. Bu gayeyi takiben eserde, kurumun hukuki niteliği tartışılmış, yasal koşul ve istisnalar değerlendirilmiş, sanık hakkında doğurduğu sonuçlar incelenmiştir. Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı öngörülen itiraz kanun yolunun kapsamı, itiraz merciin bağlı olduğu sınırlar ve kanun yolu tercihinin yerindeliği ele alınmıştır. Konuyla ilgili içtihat ve doktrinde yer alan görüşler değerlendirilmiş, tespit edilen hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerileri paylaşılmıştır.

          Anahtar kelimeler: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Erteleme, Sanığın Kabulü, İkrar, İtiraz