"Recommendatıon Of An Isparta Turkısh Folk Song Adapted For The Vıolın Wıth The Approach To The "Survey Analysıs" And Remaınıng The Technıcal Challenges Contaıned"


Creative Commons License

Günaydın M.

Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi ,Journal of International Multidisciplinary Academic Researches, vol.6, no.3, pp.139-156, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study is a descriptive study, which is adapted for the violin of the Turkish Folk Music, " Evlerinin Önü Mersin", which is a Turkish Folk Music piece of Isparta. In this study, it is aimed to analyze the performance of folk melodies in violin technically and musically, and to present an analysis method and exercise suggestions to overcome the technical difficulties it contains. Adapted work is in the violin: 5 right hand techniques such as staccato, portato marcato, detache and legato, and left hand techniques octave, acciaccatura, 1.5 sound range, I.- II., II.-I., I.-III. , III.-I. and II.-III., III.-II., position transitions include 9 technical difficulties in the right and left hand. The study includes gaining an analytical perspective to the players, increasing the awareness level of the players in the more qualified interpretation of the folk melodies, the working time, the energy spent, etc. In terms of elements, it is considered important in terms of providing benefits for gaining awareness of effective and efficient working.

Keywords: Violin, Adapting of Turkish Folk Song, Evlerinin Önü Mersin

Bu çalışma, Isparta yöresi ’ne ait bir Türk Halk Müziği eseri olan “Evlerinin Önü Mersin” türküsünün keman için uyarlanıp, uyarlanan eserin analitik bir yaklaşımla sağ ve sol el teknikleri açısından analiz edilerek içerisinde barındırdığı teknik güçlükleri gidermeye yönelik alıştırmaların yazıldığı betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada, halk ezgilerinin kemanda icrasının teknik ve müzikal olarak ele alınıp, içerdiği teknik güçlüklerin giderilmesine yönelik bir analiz yöntemi ve alıştırma önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. Uyarlanan eser, kemanda sağ el tekniklerinden sıtakato, portato markato, detaşe ve legato olmak üzere 5, sol el tekniklerinden ise oktav, çarpma, 1,5 ses aralığı, I.-II., II.-I., I.-III., III.-I. ve II.-III., III.-II., pozisyon geçişleri olmak üzere 9, sağ ve sol elde ise toplamda 14 teknik zorluğu içermektedir. Çalışma, çalıcılara analitik bir bakış açısı kazandırılması, halk ezgilerinin daha nitelikli yorumlanmasında çalıcıların farkındalık düzeylerinin artırılması, çalıcılara çalışma süresi, harcanan enerji, vb. unsurlar bakımından etkili ve verimli çalışma bilincinin kazandırılması yönünde fayda sağlaması bakımından önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Keman, Türkü Uyarlama, Evlerinin Önü Mersin Abstract