EVLİ BİREYLERDE İLİŞKİSEL YILMAZLIK, EVLİLİK YETKİNLİĞİ VE İKİLİ İLİŞKİLERDE GÜVENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Kara E., Şahin F.

the Journal of Academic Social Sciences, vol.86, no.6, pp.378-398, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmada, evli bireylerin ilişkisel yılmazlık, evlilik yetkinliği ve ikili ilişkilerde

güven düzeylerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmaya, 531 evli birey katılmıştır. Araştırmada veriler “İlişkisel Yılmazlık Ölçeği”, “İkili İlişkilerde Güven Ölçeği”, “Evlilikte Yetkinlik Ölçeği” ile “Kişisel

Bilgi Formu” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda cinsiyete göre evli

bireylerin ikili ilişkilerde güven sıra ortalaması arasında anlamlı düzeyde bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Kadınların sıra ortalamasının, erkeklerin sıra ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Eğitim düzeyine göre evli bireylerin ikili ilişkilerde güven sıra ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu bulunmuştur. Eğitim düzeyi üniversite olan bireylerin sıra ortalaması en

yüksek çıkmıştır. Ayrıca, çocuk sayısına göre evli bireylerin evlilik yetkinliği sıra ortalamasının anlamlı düzeyde bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Çocuğu olmayan katılımcıların sıra ortalamaları en yüksek çıkmıştır. Araştırmanın sonucunda,

evli bireylerin cinsiyete göre ilişkisel yılmazlık puan ortalaması arasında ve evlilik

yetkinliği sıra ortalaması arasında anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır.

Yaş, evlilik süresi, evlilik şekli, meslek ve gelir düzeylerine göre evli bireylerin

ilişkisel yılmazlık, evlilik yetkinliği ve ikili ilişkilerde güven puan/sıra ortalamaları

arasında anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. Eğitim düzeyine göre evli bireylerin ilişkisel yılmazlık ve evlilik yetkinliği sıra ortalamaları arasında anlamlı

düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. Çocuk sayısına göre evli bireylerin ilişkisel

yılmazlık ve ikili ilişkilerde güven sıra ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık

bulunmamıştır