Assessment of agricultural insurance preferences of farmers producing apple in Çivril district of Denizli province


Creative Commons License

DEDE A. T., KARLI B.

Mustafa Kemal Üniversitesi tarım bilimleri dergisi (online), vol.26, no.1, pp.8-19, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aims: The aim of this study is to determine the factors that affect the agricultural insurance and non-insurance preferences of the farmers dealing with apple cultivation in Çivril district of Denizli province, Turkey. Methods and Results: In the district, where apple production is intense, insurance applications are also widespread in agriculture. Therefore, the target groups in this study were the farmers insuring their products and the ones non-insuring. A face-to-face survey method was used to interview total of 144 farmers who were, by proportional method, insuring (72) and non-insuring (72) for their apple yield in 2016-2017 growing season. Sociodemographic characteristics of both type of farms were examined. According to the results of the research; 86.81% of total producers have been aware of agricultural insurance for an average of 5 years. It was determined that 75.69% of the producers provided information on agricultural insurance from the District Directorate of Agriculture and Forestry, insurance companies, television and internet sources. It was found that 69.44% of the farmers/farms were positively affected by the government's insurance premium support application whereas the remaining 30.56% of the producers are not affected. Conclusions: The average of the apple planted areas of the farms that had insurance for the 2017 production season was 35 da. In addition, it was found that the producers who insured had paid 6762 TL premium fee on average. The fact that the average age of the producers having insurance was small, their education levels were high and larger acreages of their farms have a positive effect on their insurance preferences. On the other hand, the non-insured producers, factors such as being elder, having smaller acreage with fractal structure, being less educated were critical for their insurance preferences. Significance and Impact of the Study: Risks threatening apple production in Çivril district of Denizli province and the attitudes of the producers towards these risks, the socio-demographic characteristics of the producers and the preferences of having / not having insurance.
Amaç: Bu çalışmada; Denizli ili Çivril ilçesinde elmayetiştiriciliği yapan işletmelerin tarım sigortası yaptırmave yaptırmama tercihlerini etkileyen faktörlerinbelirlenmesi amaçlanmıştır.Yöntemler ve Bulgular: Elma üretiminin yoğun olarakyapıldığı ilçede, tarımda sigorta uygulamaları da yaygınolarak yapılmaktadır. Dolayısıyla, elma yetiştiriciliğindetarım sigortası yaptıran üreticiler ve yaptırmayanüreticiler araştırmanın ana kitlesini oluşturmuştur. Oransal yöntem kullanılarak elma üretiminde sigortayaptıran (72), sigorta yaptırmayan (72) toplam 144üretici ile yüz yüze anket yöntemiyle görüşmeyapılmıştır. Veriler 2016-2017 üretim döneminikapsamaktadır. Sigorta yaptıran ve yaptırmayanişletmelerin sosyo-demografik özellikleri irdelenmiştir.Araştırma sonuçlarına göre; toplam üreticilerin%86.81’nin tarım sigortasından ortalama 5 yıldırhaberdar olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin%75.69’nun tarım sigortaları ile ilgili bilgileri Tarım veOrman İlçe Müdürlüğü, sigorta şirketleri, televizyon veinternet kaynaklarından sağladığı saptanmıştır.Genel Yorum: İşletmelerin %69.44’ünün devletinsigorta prim desteği uygulamasından olumlu etkilendiğisaptanmıştır. Üreticilerin %30.56’sının ise sigorta primdesteğinden etkilenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.2017 üretim sezonu için sigorta yaptıran işletmelerinelma dikili alanları ortalaması 35 dekardır. Ayrıcasigorta yaptıran üreticilerin ortalamada 6762 TL primücreti ödediği saptanmıştır. Sigorta yaptıran üreticilerinyaş ortalamalarının küçük, eğitim seviyelerinin yüksekve arazilerinin olması sigorta tercihlerini olumluetkilemiştir. Sigorta yaptırmayan üreticilerin ise yaşortalamalarının büyük, eğitim seviyelerinin düşük vearazilerinin küçük, parçalı olması sigorta tercihleriniolumsuz etkilemiştir.Çalışmanın Önemi ve Etkisi: Denizli ili Çivril ilçesindeelma üretimini tehdit eden riskler ve bu risklere karşıüreticilerin tutumları, üreticilerin sosyo-demografiközellikleri ve sigorta yaptırma/yaptırmama tercihlerininincelenmesi.