Isparta-İslamköy özelinde kültürel miras değerleri ve geleceği. (The future and cultural heritage values of Isparta- İslamköy).


Creative Commons License

Gül A., Pekgöz M., Akın T.

Eurasian Education & Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, no.3, pp.388-404, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Sözleşmesine göre; küresel ölçekte önemli doğal ve kültürel varlıkların ülkeler tarafından insanlık adına korunduğu, geliştirildiği ve yönetildiği yerler Dünya Mirası Alanı olarak tanımlamıştır. Kültürel miras insanlığın var olduğu dönemden günümüze kadar ulaşan ve doğa ile ilişki ve etkileşimleri sonucu insan ürünü olarak ortaya çıkan değerlerdir. Kültürel miras değerleri yörenin gelişmesinde özellikle kültürel turizm açısından toplumsal farkındalığı arttıran, ekonomik kaynak oluşturan, geçmiş kuşaktan gelen ve gelecek nesillere korunarak aktarılması gereken ve tüm insanlığın sorumlu olması gereken değerler bütünüdür Her yerleşim birimi tarihsel süreç içinde kendi kimliğini yansıtan birçok somut ve somut olmayan kültürel değerlere sahip olabilmektedir. Bu bağlamda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟in doğduğu Isparta İslamköy yerleşimi kültürel miras değerleri açısından önemli bir yerel potansiyele sahiptir. Bu değerler; Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Süleyman Demirel Anıt Mezarı, İslamköy Geleneksel Türk Evleri, Seleukeia Sidera Antik kenti, İslamköy ekmeği, Isparta gülü (Rosa damascena Mill. ), Şevket Demirel Müzesi vb önemli değerlere 389 Isparta- İslamköy Özelinde Kültürel Miras Değerleri Ve Geleceği sahiptir. Bu değerlerle birlikte alanın konumu, tarihçesi, geçim kaynakları, gelenek ve görenek yapısıyla belki de Isparta yöresinin önemli kültürel miras ve turizm destinasyon alanı olma potansiyelindedir. Bu değerlerin kültürel miras kapsamında korunması yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve yöre kalkınmasına katkıda bulunması büyük yarar sağlayacaktır. Bu çalışmada İslamköy yerelinde mevcut değerlerin kültürel miras değerleri ve kriterleri açısından değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik öneriler getirilmiştir. 


According to the UNESCO World Natural and Cultural Heritage Protection Convention; it is defined as the World Heritage Site where the important natural and cultural assets on a global scale are protected, developed and managed by countries for humanity. Cultural heritage is the values that emerge as a human product as a result of the interactions and interactions of nature with human beings. Cultural heritage values are the values that should be accounted for in the development of the region, especially in terms of cultural tourism, increasing social awareness, forming an economic resource, coming from the past generation and protecting the future generations. Local communities may have many tangible and intangible cultural values that reflect their identity in the historical process. In this context, Isparta İslamköy settlement, where the 9th President Süleyman Demirel was born, has an important local potential in terms of cultural heritage values. These values; Süleyman Demirel Museum of Democracy and Development, Süleyman Demirel Tomb, İslamköy Traditional Turkish Houses, Seleukeia Sidera Ancient City, Islamköy Bread, Isparta Rose (Rosa damascena), Şevket Demirel Museum etc. are important values. Together with these values, with its location, history, livelihoods, tradition and custom structure, it is perhaps the potential of being a significant cultural heritage and tourism destination of the Isparta region. It will be of great benefit to ensure that these values are preserved within the context of cultural heritage, to be transferred to future generations and to contribute to the development of the region. In this study, it was be evaluated in terms of cultural heritage values and criteria of the existing values in İslamköy and future suggestions was made