Evaluation of the Knowledge Level of Dentistry Students Toward Risky Infectious Diseases


Temel U. B.

International Aegean Health Areas Symposium 2021, Uşak, Turkey, 18 - 19 December 2021, pp.25-26

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Uşak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25-26

Abstract

ÖZET

Sekresyon ve vaskülarizasyon açısından zengin bir yapı olarak kabul edilen ağız boşluğunda çalışan diş hekimleri enfeksiyöz hastalıklar açısından büyük risk altındadır. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmamasına bağlı olarak mikroorganizmaların hasta-hekim-yardımcı personel arasındaki geçişi (çapraz enfeksiyon) ise bulaşıcı hastalıkların yayılmasını artırır. İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi bu konunun ne kadar önemli olduğunu tekrar gözler önüne sermiştir. Diş hekimlerinin bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında bilgi sahibi olması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesinde anahtar rol oynar. Diş hekimliği fakültelerinde teorik ve pratik ders içeriğinde bu konular önemle vurgulanmaktadır. Ancak diş kliniklerinde günlük rutin uygulamalar sırasında enfeksiyon kontrol önlemlerine uyum oranı tartışmalıdır. Bu çalışmada, diş hekimliğinde stajyer olarak hasta alan öğrencilerin bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon kontrol önlemleri hakkındaki bilgi düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Değerlendirme klinik bilimlerde uzman diş hekimi ve enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji uzmanı tarafından hazırlanan 16 soruluk anketle gerçekleştirildi. Sorular 4.-5. sınıfta öğrenim gören ve klinikte hasta bakmakla yükümlü olan 121 öğrenciye uygulandı. Kan ve vücut sıvıları (tükürük) ile bulaşan hastalıklar konusundaki sahip oldukları bilgi düzeylerini orta seviyede değerlendiren gönüllülerin oranı %67,8’di. Ek olarak katılımcıların %65,3’ü dental aletlerin, kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklar yönünden uygun ve güvenli kullanımı hakkındaki bilgi düzeyini orta derecede yeterli olarak bildirdi. Çalışmada öğrencilerin %80,2’si yaralanmaların en sık nedeninin acele etmek olduğunu belirtirken, sadece %82,6’sı dental tedavi uygulamalarından önce kişisel koruyucu ekipman giyim sırasını doğru olarak işaretlemiştir. Ankete katılanların %28,1’i tedavi edilecek hastalarda bulunan aktif Herpes simplex virüs enfeksiyonuna rağmen dental tedaviye devam ederken, %86,8’i enjektör kullandıktan sonra iğnelerin uçlarını tekrar kapattığını belirtti. Bulaşıcı hastalıklar konusunda stajyer diş hekimliği öğrencilerinin bilgi düzeyini değerlendiren bu çalışmadan elde edilen veriler tatmin edici olsa da, enfeksiyon kontrol kuralları ve önlemleri zamanla yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen verilere göre değişecek ve gelişecektir. Bu nedenle, diş hekimlerinin ve beraberinde çalışan personellerin dental işlemler sırasında maruz kalabilecekleri risk taşıyan bulaşıcı hastalıklara karşı korunma yöntemleri ile ilgili düzenli olarak eğitim alması ve yenilikleri takip etmesi kendileri ve halk sağlığı açısından oldukça önemlidir.

ABSTRACT

Dentists working in the oral cavity, which is considered a structure rich in secretion and vascularization, are at great risk for infectious diseases. The transmission of microorganisms between patient-physician-assistant personnel (cross-infection) due to the failure to implement infection control measures increases the spread of infectious diseases. The current COVID-19 pandemic has once again demonstrated how important this issue is. Dentists' knowledge of infectious diseases and infection control measures plays a key role in preventing the spread of these diseases. These subjects are emphasized in the theoretical and practical course content of the school of dentistry. However, the rate of compliance with infection control measures during daily routine practices in dental clinics is controversial. In this study, it was aimed to evaluate the knowledge level of students who receive patients as trainees in dentistry about infectious diseases and infection control measures. The evaluation was performed with a 16-question questionnaire prepared by a dentist specializing in clinical sciences, and an infectious diseases and clinical microbiology specialist. The questions were applied to 121 students who were studying in 4 and 5 classes and were responsible for caring for patients in the clinic. The proportion of volunteers who evaluated their knowledge of diseases transmitted by blood and body fluids (saliva) at a moderate level was 67.8%. In addition, 65.3% of the participants reported the level of knowledge about the appropriate and safe use of dental instruments in terms of diseases transmitted by blood and body fluids as moderately sufficient. In the study, while 80.2% of the students stated that the most common cause of injuries was rushing, only 82.6% of them correctly marked the order of wearing personal protective equipment before dental treatment applications. Despite the active Herpes simplex virus infection in the patients to be treated, 28.1% of the respondents expressed that they continued dental treatment, while 86.8% stated that they closed the needles again after using the injector. Although the data obtained from this study evaluating the knowledge level of trainee dentistry students about infectious diseases is satisfactory, infection control rules and precautions will change and develop over time according to the data obtained from scientific studies. For this reason, it is very important for dentists and the personnel working with them that they receive regular training on the methods of protection against risky infectious diseases that they may be exposed to during dental procedures and follow the innovations for themselves and for public health.