CLINICAL FEATURES AND TREATMENT APPROACH IN SIXTH NERVE PALSY


Creative Commons License

Karaca U., Ayyıldız Ö., Köylü M. T., Tahmazov S., Gökce G., Özge G., ...More

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.9-14, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç Altıncı sinir felci tanısıyla takip ve tedavi edilen hastaların etiyolojik nedenleri, klinik özellikleri ve uygulanan tedavi yaklaşımlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi şaşılık biriminde altıncı sinir felci nedeniyle Ocak 1999 - Mayıs 2016 tarihleri arasında takip edilen 53 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olgular tıbbi öykü, yaş, cinsiyet, lateralite, etyoloji, tedavi öncesi kayma ve kısıtlılık miktarı, uygulanan tedavi şekli, tedavi ve takip sonucu ve takip süresi açısından değerlendirildi. Bulgular Takip edilen toplam 53 hastanın 28’i erkek (%52.8’i), 25’i kadın (%47.2) ve yaş ortalamaları 38.98 ± 20.74 yıl idi. Etiyolojik neden olarak 16 travma (%30.2), 10 tümörler ve onların cerrahi çıkarımı (%18.9), 8 idiopatik (%15.1), 7 serebrovasküler olaylar (%13.2), 3 doğumsal sebepler (%5.7), 3 diyabet (%5.7), 3 hipertansiyon (%5.7), 3 diğer sebepler (%5.7) tespit edildi. Ortalama takip süresi 11.4 ± 7.97 ay idi. Hastaların 37’sine (%69.8) konservatif tedavi, 16’sına (%30.2) cerrahi tedavi uygulandı. Konservatif tedavi olarak 25 hastaya (tüm olguların %47.2’si) takip ve gereğinde kapama, 12 hastaya (tüm olguların %22.6’sı) prizmatik cam uygulandı. Hiçbir olguya botulinum toksini uygulanmadı. Ortalama takip süresi, cerrahi uygulanan olgularda konservatif yaklaşılanlara göre daha uzundu (p<0.001). On sekiz yaş ve altındakilerin 6’sı (%60) tek taraflı, 4’ü (%40) çift taraflı iken erişkin olguların 40’ı tek taraflı (%93), 3’ü çift taraflı (%7) olarak gözlendi (p=0.018). Tek taraflı olanlarda ortalama takip süresi 9.95 ± 6.04 ay iken, çift taraflı olanlarda ortalama takip süresi 20.8 ± 12.5 ay idi (p=0.03). Sonuç Altıncı sinir felçlerinin önemli bir kısmı travma ve neoplazi gibi hayati öneme haiz pek çok hastalık sebebiyle olabileceğinden tüm olgularda ayrıntılı anamnez, göz muayenesi, nörolojik muayene, radyolojik görüntüleme ve yakın takibi gerekmektedir. Takip ve tedavi sürecinde olguların çoğunda zamanla kendiliğinden düzelme olabileceğinden cerrahi öncesi en az 6 ay konservatif yaklaşım gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Abdusens felci, altıncı sinir felci, etyoloji, paralitik şaşılık.