İmplant Destekli Sabit Bölümlü Protezlerde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi


Başağaoğlu Demirekin Z., Erken M., Türkaslan S. S., Eroğlu E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.383-388, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: İ mplant destekli sabit bö lü mlü prötezler ile rehabilite edilen hastalarda implantların klinik ve radyögrafik başarısı ile ilgili birçök çalışma mevcüt ölmasına rag men, hasta memnüniyeti ile ilgili az sayıda çalışma mevcüttür. Çalışmamızın amacı 2015-2018 yılları arasında implant destekli sabit bö lü mlü prötezler ile rehabilite edilen hastaların prötezleri ile ilgili memnüniyet derecelerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: İ mplant destekli sabit bö lü mlü kö prü ler ile rehabilite edilen ve 56 adet hasta, implant ve restörasyönların üygülanma ve takip sü resince klinik ve radyölöjik ölarak başarılı kabül edilme köşülü ile çalışmaya dahil edildi. Hastalara 12 sörüdan ölüşan bir anket förmü yö neltildi. Bulgular: Deg erlendirmeye dahil edilen hastalar, implant destekli sabit bö lü mlü prötezleri ile rahatlıkla çig neme yapabildiklerini ve fönksiyönel açıdan sön derece memnün öldüklarını ifade etti. Çalışmaya katılan bireylerin bü yü k çög ünlüg ü çig neme ve könüşma fönksiyönü açısından, prötezler ile geçmişte kendi dişleri ile gö sterdikleri fönksiyön arasında bir fark bülünmadıg ını bildirdi. Prötezler estetik açıdan incelendig inde, bireylerin %65’i çök memnün iken, %20’si estetik sönüçtan yeterince tatmin öldüklarını bildirdiler. Hastaların yü zde 72'si prötezlerini kölaylıkla temizleyebildig ini bildirdi. Sonuç: Çalışmaya katılan hastaların bü yü k çög ünlüg ü estetik, fönksiyön ve fönasyön açısından implant destekli sabit bö lü mlü prötez tedavisinden memnün öldüklarını ifade ederken tedavi maliyetleri könüsünda benzer öranda memnüniyet elde edilmedi. Anahtar Kelimeler: İ mplant ü stü sabit prötezler, memnüniyet anketi, dental implant