Perkutan Koroner girişimlerde vaka eşliğinde SYNTAX skorunun önemi


Bağcı A., Aksoy F.

in: VAKALARLA KARDIYOLOJI, Efe EDEM, Editor, Akademisyen Kitabevi , İstanbul, pp.387-392, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.387-392
  • Editors: Efe EDEM, Editor
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Kardiyovasküler hastalıklar ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde mortalite ve morbiditenin en önem-li nedenidir. Kardiyovasküler olayların dünyada yaygınlaşması sebebiyle bu hastalıkların tanı ve tedavisine ilgi ile yaklaşılmış ve oldukça önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Kardiyovasküler hasta-lıkların çözümünde ilerleyen yeniliklere rağmen, mortalite açısından ilk sırada yer almakta ve ya-şam konforunu ciddi şekilde etkilemektedir. Ko-roner Arter Hastalığı (KAH) kardiyovasküler has-talıklar içinde ilk sırayı almakta olup ,mortalite ve ve morbidite açısından yüksek risk taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı ölüm ne-denleri listesinde; 2020 yılında KAH birinci, inme dördüncü sırayı alacaktır. (1) Günümüzde halen ABD' de kardiyak ölümlerin % 50-75'i KAH' dan ileri gelmektedir. Bu olguların % 99'unda etiyo-lojik neden aterosklerozdur. (2) Ateroskleroz ze-mininde gelişen KAH klinikte karşımıza sessiz iskemi, kararlı angina pektoris, kararsız angina pektoris, akut miyokard infarktüsü (AMİ), kalp yetersizliği ve ani ölüm şeklinde çıkabilir. Ate-roskleroz nedeniyle oluşan KAH ciddiyetini belir-lemede altın standart yöntem koroner anjiyogra-fidir. Bu nedenle anjiyografi görüntülerine dayalı bazı skorlama sistemleri geliştirilmiştir. SYNTAX skoru (SYNergy between PCI with TAXUS and Cardiac Surgery) KAH anatomik ciddiyetini dere-celendirmede kullanılan skorlama sistemlerinden biridir. (3) Hem tanı hem de tedavi yöntemi olan koroner anjiyografi işleminin tedavi kısmında ise SYNTAX skorunun hesaplanması bize sonraki ba-samak olan revaskülarizasyon kısmında nasıl yol izlememiz gerektiğine dair fikir vermektedir. (3) VAKA İki gün önce başlayan epigastrik bölgede yanıcı vasıfta ağrısı olan ve şikayetleri giderek artan boğazında da sıkıntı hissi tarifleyen 55 yaşında er-kek hasta acil servise başvurmuş. Tarafımıza hasta subakut inferior miyokard enfarktüsü tanısı ile sevkedilmiştir. Hasta tarafımızca kabul edildikten sonra muayenesi yapılmış,laboratuar tetkikleri istenmiş ve ekokardiyografisi yapılmıştır.