Mcf-7 İnsan Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerine Silibinin Etkisinin İn Vitro Ortamda İncelenmesi


Bayram D. , Sakallı Çetin E., Kara M., Özgöçmen M. , Candan İ. A.

12. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2014, vol.4, pp.161

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 4
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.161

Abstract

AMAÇ: Silybum marianum (devedikeni) bitkisinin tohumları yaklaĢık 2000 yıldır karaciğer hastalıklarıyla ilgili kullanılan bir bitkidir. Yapılan çalıĢmalarda bitkiden elde edilen ekstraktın (silibinin) akciğer tümörü büyümesini baskıladığı, kolon, mesane kanseri hücre hatlarında hücre siklusunu durdurduğu ve apopitozisi tetiklediği gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamızda Silybum marianum bitkisinden elde edilen „Silibinin‟, MCF-7 insan meme karsinoma hücre hattı üzerine etkisini hem iki boyutlu hem de üç boyutlu kültür ortamında incelemeyi amaçladık. GEREÇ- YÖNTEM: MCF-7 hücreleri hem iki boyutlu hem üç boyutlu sferoid model oluĢturmak üzere kültüre edildi. Silibinin ID50 inhibisyon dozunu belirlemek üzere altı farklı doz 24, 48 ve 72 saatler için hücrelere uygulandı ve süreler sonunda tripan mavisiyle canlılık testi yapıldı. Silibin verilmeyen grup ise kontrol grubu olarak belirlendi. Doz belirleme deneyinden sonra hem iki boyutlu hem de üç boyutlu kültür ortamında Bromodeoksiüridin (BrdU) boyama immünohistokimyasal yöntemle uygulandı. BULGULAR- SONUÇ: Silibinin ID50 inhibisyon dozu 24 saat için 100 μM, 48 ve 72 saat için 50 μM doz olarak belirlendi. BrdU ile boyanan hücre sayısında silibin verilen grupta hem iki boyutlu hem de sferoid model kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir azalma görüldü. Dolayısıyla silibin MCF-7 insan meme kanser hücrelerinin proliferasyonunu inhibe edici etki göstermiĢtir. TARTIġMA: Mutisellüler sferoidler, vivo uyumlu ve in vivo mikroçevre özelliklerini sağlayan en iyi in vitro model olarak tanımlanmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı sferoidler ilaç etkilerini daha gerçekçi yansıtırlar. Bu çalıĢmada BrdU boyama sonuçları silibin uygulanan grupta monolayer kültürle benzer Ģekilde sferoid modelde de kontrol grubuna göre azalma göstermiĢtir.