Bibliometric Network Analysis of Studies on Fiscal Space


GÖKMENOĞLU M., Göze Kaya D.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.25, no.2, pp.879-908, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Fiscal discipline, sustainable growth and development, tax and spending policies, austerity measures and credibility are among the areas that gained popularity with the concept of fiscal field in the 1990s. The financial sphere has been put forward mainly as a solution to get rid of the financial bottlenecks that states have experienced or will experience. Accordingly, states aim to expand their financial areas during periods when the economic trend is good and to allocate caution to difficult days. This study aims to reveal bibliometric network analysis of the studies conducted in the literature related to the financial field and where the field is and where it is going. In the study, which is based on the years 1990-2022, the data were compiled from the core collection of Web of Science for the period in question. 8586 studies were analysed with VOSviewer software, network maps related to the analysis and the most effective country, institution, author collaborations, keywords and studies in the network were revealed. Accordingly, it has been determined that the studies have increased after the 2000s in general, that the institutions in the network are generally developed country institutions when the countries of origin are examined, and that the most effective countries are the developed countries in the network.
Mali disiplin, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, vergi ve harcama politikaları, tasarruf tedbirleri ve kredibilite gibi konular mali alan kavramı ile 1990’lı yıllarla oldukça popülerlik kazanmış olan alanlardandır. Mali alan esas itibariyle devletlerin yaşamış olduğu veya yaşayacak olduğu mali dar boğazlardan kurtulmanın bir çözüm yolu olarak ortaya atılmıştır. Buna göre devletler ekonomik gidişatın iyi olduğu dönemlerde mali alanlarını genişleterek zor günlere ihtiyat ayırmalarını amaçlamaktadır. Bu çalışma, literatürde mali alanla alakalı olarak yapılmış çalışmaların bibliyometrik ağ analizi ortaya çıkararak alanın nerede olduğu ve nereye doğru gittiğini amaçlamaktadır. 1990-2022 yıllarını esas alan çalışma da veriler söz konusu dönem için Web of Science çekirdek koleksiyonundan derlenmiştir. Girilen kısıtlar neticesinde ortaya çıkan 8586 çalışma VOSviewer yazılımı ile analiz edilmiş, analize ilişkin ağ haritaları ve ağda bulunan en etkili ülke, kurum, yazar işbirlikleri, anahtar kelimeler ve çalışmalar ortaya çıkarılmıştır. Buna göre çalışmaların genel itibariyle 2000’li yıllardan sonra artış gösterdiği, ağda yer alan kurumların menşei ülkelere bakıldığında genel olarak gelişmiş ülke kurumları olduğu, yine en etkili ülkelerin ağda gelişmiş ülkeler olduğu tespit edilmiştir.