Türkçe Dersinde Uygulanan Sınavlar Üzerine Bir Değerlendirme


ÜNLÜ S., ÖZTÜRK H., TAĞA T.

The Journal of Academic Social Science Studies, no.28, pp.513-523, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.513-523
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

This study aimed to investigate the case of the examination papers applied to determine the students achievements in the process of assesment and evaluation of Turkish courses. In this context, this study intended to determine which type of exams take place, which skill areas are measured and how grammar area in achievement tests distributes according to class level. This study was performed according to descriptive (survey) method and it was carried out in secondary schools located in the center of Isparta. In the study, in academic year of 2012-2013, 18 primary schools out of 39 primary schools located in the city of Isparta were selected. After obtaining necessary permission from Isparta provincial directorate for national education, the exam papers in these schools applied in the 5th, 6th, 7th and 8th grades Turkish classes were collected and they were examined for the purposes of research. The obtained findings are summarized as follows: the multiple-choice exams were commonly preferred as exam type in exam papers and respectively it was determined that it was followed by the written and mixed exams. In these exams, it was determined that in all grade levels and exams applied, the exams concentrated on to reading and writing skills areas. While the questions for reading skills take part in all exams, writing skills take part in an average of half of the exams (%56,25). On the other hand, no questions for speaking and listening skills are included in the examination papers. Grammar area, regarded as knowledge area, takes place at all grade levels and exams except for few exam papers in 5th grade.

Bu araştırmada Türkçe derslerinin ölçme değerlendirme sürecinde öğrenci başarısını belirlemek için uygulanan sınav kâğıtlarının durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda başarı testlerinde hangi sınav türlerinin yer aldığı, hangi beceri alanlarının ölçüldüğü, dil bilgisi alanının sınıf düzeylerine göre nasıl bir dağılım gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modeline göre yürütülen bu araştırma, Isparta il merkezinde yer alan ortaokullarda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Isparta il merkezinde bulunan 39 ilköğretim okulundan 18’i seçilmiştir. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alındıktan sonra bu okullarda bulunan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe derslerinde uygulanan sınav kâğıtları toplanmış ve araştırmanın amaçlarına göre incelenmiştir. İnceleme sonunda elde edilen bulgular özetle şöyledir: Sınav kâğıtlarında sınav türü olarak en fazla çoktan seçmeli sınavların tercih edildiği ve bunu sırasıyla yazılı ve karma sınavların takip ettiği tespit edilmiştir. Bu sınavlarda beceri alanlarından okuma ve yazmaya bütün sınıf düzeylerinde ve sınavlarda ağırlık verildiği tespit edilmiştir. Okuma becerilerine yönelik sorular bütün sınavlarda yer alırken yazma becerilerine yönelik sorular sınavların yaklaşık yarısında (%56,25) bulunmaktadır. Buna karşılık sınav kâğıtlarında konuşma ve dinleme becerilerine yönelik herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Bir bilgi alanı olarak değerlendirilen dil bilgisine ise 5. sınıflardaki sınav kâğıtlarının çok küçük bir kısmı dışında bütün sınıf düzeylerinde ve sınavlarda yer verilmiştir.