Effect of Arrangement of Anterior Tooth Positions and Shapes on Personality Traits


Creative Commons License

Ünal İ., TUNA S. H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.53-63, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose: Smile plays a big role in the perception of personality. The smile design concept used in a personalized smile is the most important part of the treatment approach in aesthetic dentistry. The aim of the present study was to examine the effect of changes made on anterior tooth position and shape on the perception of personality. Materials and Methods: In the present study, digital smile designs were made on the photographs taken from the model with Adobe Photoshop 2020 CC (California, USA) program. The questionnaire was prepared to include personality traits along with 14 smile designs. Dentists, dentistry students and laypersons were asked to rate the relationship between smile designs and personality traits under the photographs on the VAS (Visual Analog Scale) scale, in the range of 0-100. The results were analyzed with the One Way ANOVA test in IBM SPSS (Chicago, USA). Results: When different gender groups were examined; While women gave higher scores in masculine and stressful personality designs, men gave higher scores in warm-blooded personality designs (p0.05). Conclusion: It is thought that personality perception is perceived at different levels in different genders and dental education levels.
Amaç: Gülümseme kişiliğin algısında büyük rol oynar. Kişiye özgü gülümsemede kullanılan gülüş tasarımı konsepti, estetik diş hekimliğinde tedavi yaklaşımının en önemli parçasıdır. Bu çalışmanın amacı; anterior diş konum ve şekilleri üzerinde yapılan değişikliklerin kişiliğin algısına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, modelden alınan fotoğraflara Adobe Photoshop 2020 CC (Kaliforniya, ABD) programıyla dijital ortamda gülüş tasarımları yapıldı. On dört adet gülüş tasarımıyla beraber kişilik özellikleri de yer alacak şekilde bir anket formu hazırlandı. Diş hekimleri, diş hekimliği öğrencileri ve meslekten olmayan kişilerden oluşan katılımcılardan gülüş tasarımları ile fotoğrafların altında yer alan kişilik özellikleri ilişkisini VAS (Visual Analog Scale) skalasında 0-100 aralığında puanlamaları istendi. Sonuçlar IBM SPSS (Chicago, ABD) programında One Way ANOVA testi ile analiz edildi. Bulgular: Farklı cinsiyet grupları incelendiğinde; maskulen ve stresli kişilik tasarımlarında kadınlar daha yüksek puan verirken sıcakkanlı kişilik tasarımında ise erkekler daha yüksek puan verdiler (p0,05). Sonuç: Kişilik algısının, farklı cinsiyet ve dental eğitim seviyelerinde farklı seviyelerde algılandığı düşünülmektedir.