THE JOINT EFFECT OF OUTSOURCED REPAIR AND PERMISSIBLE DELAY IN PAYMENT ON THE PERFORMANCE OF AN IMPERFECT PRODUCTION INVENTORY SYSTEM


ÖZTÜRK H.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.65, pp.57-66, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

There have been many production inventory control problems addressing the effect of permissible delay in payment on total cost. These models concluded that permissible delay in payment affects buyers' purchasing decisions, leading to a significant reduction in inventory costs. Another way to reduce inventory costs is to repair sub-standard items produced during production. This study develops a mathematical model for the economic production quantity, assuming outsourcing of repairs to sub-standard items and permissible delay in payment. An algorithm is proposed to obtain the optimum production quantity, designed to minimise the total cost per unit time. The results are illustrated through two numerical examples, accompanied by severity analyses. These numerical analysis show that outsourcing of repairs to sub-standard items is partially more cost-effective than repairing them in the original production system.
Ödemede belirli bir süre gecikmeye izin verilmesi varsayımının toplam maliyet üzerindeki etkisi birçok üretim stok kontrol modelinde ele alınmıştır. Bu modellerde, ödemede izin verilen gecikme süresinin alıcının satın alma kararını etkilediği bu durumun da stok maliyetlerini önemli ölçüde azalttığı sonucuna varılmıştır. Stok maliyetlerini azaltmanın bir diğer yolu da üretim sırasında üretilen kusurlu ürünlerin tamir edilmesidir. Bu çalışmada, kusurlu ürünlerin dışkaynak kullanılarak tamiri ve ödemede gecikmeye izin verilmesi varsayımları altında bir ekonomik üretim miktarı modeli geliştirilmiştir. Birim zamandaki toplam maliyeti enküçükleyecek optimum üretim miktarı önerilen bir algoritma yardımıyla elde edilmiştir. Sonuçları göstermek amacıyla duyarlılık analizine sahip iki sayısal örnek verilmiştir. Sayısal analizler, kusurlu ürünlerin dışkaynak tamirinin aynı üretim sisteminde tamirine göre kısmen daha avantajlı olduğunu göstermiştir.