Fear of COVID-19 Among Nursing Students and Evaluation of Their Attitudes Towards Vaccination: A De scriptive Cross-Sectional Research


Creative Commons License

Çamlıca T.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.224-231, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: CINAHL, EBSCO Education Source, EBSCO Legal Collection, EBSCO Legal Source, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.224-231

Abstract

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to evaluate the fear of coronavirus disease-2019 (COVID-19) among nursing students and their attitudes towards vaccination during COVID-19 pandemic.

Material and Methods: This study was designed as a descriptive and cross-sectional study and it was carried out between February 10 and February 20, 2021 with the voluntary participation of nursing students. The participants were reached via an electronic questionnaire form (i.e. Google Forms). The study data were collected with the “Personal Information Form”, “The Fear of COVID-19 Scale” and “Attitudes Towards the COVID-19 Vaccine Scale” designed by the researchers. The study data were analyzed with frequency test, mean test, Mann-Whitney U test and Spearman correlation analysis. Results: It was noted that 80.9% of the students were female and their average age is 22.07±1.21 years. The total mean score of the Fear of COVID-19 Scale was 23.14±3.30. It was further found that mean scores of the subscales of the Attitudes Towards COVID-19 Vaccine Scale were 3.09±1.21 in the positive attitude subdimension and 3.31±0.75 in the negative attitude subdimension. It was finally concluded that no statistically significant difference was found between the subdimensions of the Fear of COVID-19 Scale and the Attitudes Towards COVID-19 Vaccine Scale (p>0.05).

Conclusion: It was suggested that nursing students had high levels of COVID-19 fear and their attitude towards the COVID-19 vaccine was moderate (uncertain).

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease- 2019 (COVID-19)] salgını sürecinde hemşirelik öğrencilerinin COVID-19 korkusu ve aşıya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve

Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışma, hemşirelik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin gönüllü katılımıyla 01-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılımcılara elektronik tabanlı anket yöntemiyle (Google Formlar aracılığıyla) ulaşıldı. Çalışma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, “COVID-19 Korku Ölçeği” ve “COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ortalama, Mann-Whitney U testi, Spearman korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Öğrencilerin %80,9’u kız olup yaş ortalamaları 22,07±1,21 yıldır. COVID-19 Korku Ölçeği toplam puan ortalaması 23,14±3,30; COVID-19 Aşısına Yönelik Tutum Ölçeği alt boyutları puan ortalamaları ise olumlu tutumda 3,09±1,21 iken olumsuz tutumda 3,31±0,75 olarak saptandı. Öğrencilerin, COVID-19 Korku Ölçeği ile COVID-19 Aşısına Yönelik Tutum Ölçeği alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05).

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin COVID-19 korku düzeylerinin yüksek olduğu, COVID-19 aşısına yönelik tutumlarının orta düzeyde (kararsız) olduğu belirlendi.