THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION LEVEL OF INDIVIDUALS REGARDING INFORMATION TECHNOLOGY AND THEIR PERCEPTIONS CONCERNING INFORMATION SECURITY: UNIVERSITY STUDENTS AS EXAMPLE


Berber F. S., Küçüksille E. U.

The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, vol.4, pp.493-498, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As a result of the developments experienced in information technology, many such services as bill payment, shopping, e-government transactions, access to libraries and information sources, finding the routes to go are possible to find in virtual worlds. Transferring all these businesses and operations to the IT environments comes along with the security problems. Because the threats, which come to the information shared in these environments, increse rapidly and show great diversifications, the importance of works to be done on the security of information is increasing with each passing day.

 

Today, especially those information and communication devices having internet access are used extensively by individuals. Every day, many new threats, with which the individuals encounter while they are using these devices, and new measures to be taken against these threats can be added to the present ones. This situation requires users to keep up to date constantly their information on this subject. In this study, the data which is obtained by measuring the relationship between information level of university students concerninig information technologies and their perceptions about information security was shared, and measures which can be taken against information security threats and solution proposals were presented. 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde fatura ödeme, alışveriş, e-devlet işlemleri, kütüphanelere ve bilgi kaynaklarına erişim, gidilecek rotaların bulunması gibi daha bir çok hizmete sanal dünyada ulaşmak mümkün olmaktadır. Tüm bu iş ve işlemlerin bilişim teknolojisi ortamlarına taşınması beraberinde güvenlik sorunlarını da ortaya çıkarmaktadır. Bu ortamlarda paylaşılan dijital verilere gelen tehditlerin sayısal olarak hızla artması ve çeşitlenmesi nedeniyle, bilgi güvenliği konusunda yapılacak çalışmaların önemi de her geçen gün artmaktadır.

Günümüzde özellikle internet erişimi olan bilgi ve iletişim cihazları bireyler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bireylerin bu cihazları kullanırken karşılabilecekleri tehditlere ve alınabilecek tedbirlere her geçen gün yenisi eklenmektedir. Bu durum da kullanıcıların bu konuda bilgilerini devamlı güncel tutmalarını gerektirmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin bilişim teknolojileri hakkındaki bilgi düzeyleri ile bilgi güvenliği algıları arasındaki ilişki ölçülerek elde edilen bulgular paylaşılmış, bilgi güvenliği tehditlerine karşı alınabilecek tedbirler ve çözüm önerileri sunulmuştur.