Evaluation of Success of Implant- Supported Prostheses with Two Different Implant-Abutment Connections: A Retrospective Study


Creative Commons License

Türkaslan S. S. , Göçoğlu E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.131-139, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objectives: This retrospective clinical study evaluated the complications and failures of dental implants (NTA, Toros Dental, Turkey) with two different implant-abutment connection types, screwless conical locking- taper and conventional screw connection, for two years.

Material and Method: A total of 126 implant-supported restorations constructed after osseointegration of 290 dental implants applied to 75 patients in 2018-2020 were evaluated. Patients were recalled at six-month intervals, and clinical evaluations and complications were recorded. Types of prosthetic restoration applied; prosthetic restoration material types as single crown, fixed partial denture and overdenture prostheses; metal- ceramic restorations, zirconium-ceramic restorations and metal-acrylic resin restorations.

Results: As a result of the clinical evaluations among different implant abutment connections; complications of prosthetic restorations applied to implants with screwless conical locking-taper connection; loss of retention in fixed restorations (4, 5.6%), loss of retention in retainers of overdenture prostheses (2, 2.8%), and veneer ceramic fractures (6, 8.5%). Complications of prosthetic restorations applied to implants with conventional screw connection; loss of retention in fixed restorations (10, 8.2%), loss of retention in retainers of overdenture prostheses (2, 3.6%), veneer ceramic fractures (5, 9.1%), infrastructure fracture (1, 1%, 8), acrylic resin base fractures (2, 3.6%). The failure rate of screw-connected implant-supported restorations was 36.3%, and the failure rate of screwless conical locking tapered implant-supported restorations was 16.9%.

Conclusions: When the complication or failure rates of prosthetic restorations were evaluated; It was seen that screwless conical locking tapered implant-supported restorations were more successful than screw- connected implant-supported restorations.

Amaç: Bu çalışma konik kilitli ve vidalı bağlantılı olmak üzere iki farklı implant-dayanak bağlantı tipine sahip dental implantların desteklediği (NTA, Toros Dental, Türkiye) implantüstü restorasyonlarda meydana gelen komplikasyon ve başarısızlıkların geriye dönük iki yıllık değerlendirilmesini amaçladı.

Materyal-Metot: 2018-2020 yıllarında, toplam 75 hastaya uygulanan 290 adet dental implantın osseointegrasyon sonrası yapılan toplam 126 implantüstü restorasyon çalışmaya dahil edildi. Hastalar altı aylık aralıklarla kontrole çağırılarak klinik değerlendirmeler ile restorasyonlarda meydana gelen komplikasyonlar kaydedildi. Uygulanan protetik restorasyon tipleri; tek kron, sabit bölümlü köprü ve overdenture protezler olarak, protetik restorasyon materyal tipleri ise; metal seramik restorasyonlar, zirkonyum destekli seramik restorasyonlar ve metal akrilik rezin restorasyonlar olarak kaydedildi.

Bulgular: Farklı implant abutment bağlantısına sahip implantlar ile restore edilen 75 hastada yapılan klinik değerlendirmeler sonucu; konik kilitli bağlantılı implant üstü protetik restorasyonlarda meydana gelen komplikasyonlar; sabit restorasyonlarda meydana gelen retansiyon kaybı (4, %5,6), overdenture protezlerin tutucularında oluşan retansiyon kaybı (2, %2,8), veneer seramiği kırığı (6, %8,5) olarak belirlendi. Vida bağlantılı implant üstü protetik restorasyonlarda meydana gelen komplikasyonlar; sabit restorasyonlarda meydana gelen retansiyon kaybı (10, %8,2), overdenture protezlerin tutucularında oluşan retansiyon kaybı (2, %3,6), veneer seramiği kırığı (5, %9,1), altyapı kırığı (1, %1,8), akrilik kaide kırığı (2, %3,6) olarak belirlendi. Vida bağlantılı implant üstü protetik restorasyonlarda görülen başarısızlık oranı %36,3, konik kilitli bağlantılı implant üstü protetik restorasyonlarda görülen başarısızlık oranı %16,9 olarak tespit edildi.

Sonuç: İmplant üstü protetik restorasyonların komplikasyon veya başarısızlık oranları değerlendirildiğinde; konik kilitli bağlantılı implant üstü protetik restorasyonların vida bağlantılı implant üstü protetik restorasyonlardan daha başarılı olduğu görüldü.