TURİZMDE METALAŞMANIN İZİNİ SÜRMEK: İLGİLİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (TRACKING COMMODIFICATION IN TOURISM: AN ASSESSMENT ON RELATED STUDIES)


Çuhadar M., Aksoy S. I.

ournal of Gastronomy, Hospitality and Travel, vol.5, no.2, pp.899-931, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Doğal alanların, kültürlerin ve mekânların metalaşmasında rolü olan sektörlerden birisi de turizmdir. Kapitalizmin giderekküreselleşmesinin bir sonucu olarak metalaşma süreci ve turizm olgusu arasında sıkı bir şekilde bağlantı olduğu söylenebilir.Kronolojik olarak ele alındığında turizmde metalaşma konulu çalışmaların uluslararası ve bilhassa yerel yazında sınırlı sayıdaolduğu dikkat çekmektedir. Literatürde görülen bu boşluktan hareketle bu çalışmanın amacı, turizm ve metalaşma konularındakaleme alınmış akademik/bilimsel çalışmaların derinlemesine analiz edilmesidir. Turizmde zamanla metalaşan/metalaştırılan tümunsurların (çevre, doğa, mekân, kültür vb.) eleştirel paradigma ışığında ele alınmasının önemli olduğu düşünüldüğünden, bu çalışmailgili yazında açık ara baskın olan işletmecilik ve iktisadi faydacılık zemininde değil, eleştirel bir bakış açısıyla konuyuirdelemekte/tartışmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle analize dâhil edilenmakaleler önce “yıl”, “yazar”, “dergi ismi”, “anahtar kelimeler”, “metalaştırılan unsurlar”, “ülkeler”, “araştırma sorunsalı” başlıklarıaltında betimsel analiz yolu ile incelenmiş, daha sonra ise metalaşmanın oluştuğu koşulların, metalaşan unsurların, ülkeleringelişmişlik düzeyi ile ilişkisinin, metalaşma sürecinin, olumsuz etkilerinin ortaya çıkarılması amacı ile içerik analizi yapılmıştır.Son aşamada ise turizm ve metalaşma sürecinin boyutlarının saptanması amacıyla, incelemeye tabi tutulan ve başlıklarında“tourism” (turizm) ve “commodification” (metalaşma) kelimelerinin yer aldığı çalışmaların başlık ve sorunsalları tematik analiztekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler neticesinde elde edilen bulgular yorumlanmış, literatürde yer alanilgili çalışmalarla ilişkilendirilerek sonuçlar tartışılmıştır