OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU (OSAS) VE SİTOKİNLER


Creative Commons License

Şahin U.

5th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, pp.513

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.513
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) göreceli olarak en yaygın uyku bozukluğu hastalığıdır. OSAS ciddi kardiyovasküler hastalıklar, sistemik hipertansiyon, felç, obesite, metabolik sendrom ve anormal glukoz metabolizması ile ilişkilidir. Amaç: Çalışmanın amacı OSAS da sitokinlerin rolü ve durumunu araştırmaktı. Metod: Çalışmamıza 20-59 yaş aralığında, horlama, apne gibi OSA semptomları gösteren, kendisinde veya ailesinde psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan alkol, madde kullanımı, kalp fonksiyon bozukluğu, kronik böbrek yetmezliği ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olmayan 101 gönüllü dahil edildi. Serum IL1- β, IL-6, IL-10 seviyeleri ELISA prensibiyle ölçüldü. Tüm serum örneklerine Lowry metodu ile total protein tayini yapılarak sonuçların normalizasyonu sağlandı. Gruplar arası istatistiksel farklılıkları ortaya koyulmasında, tek-yönlü ANOVA analizinin ardından Tukey’s post-hoc çoklu karşılaştırma testi uygulandı. Sonuçlar:. Mevcut araştırma, OSAS hastalarının, kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında, IL-1β, IL-6, IL-10, düzeylerinin yükseldiğini gösterdi. Daha fazla alt grup analizi, daha yüksek AHİ değerlerine sahip olan OSAS hastalarında daha yüksek inflamasyon olduğunu gösterdi. Tartışma ve Sonuç: Yapılan istatistiksel analiz, inflamatuar faktörlerin salgılanmasının uyku apnesini güçlü bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Sitokinlerin OSAS patofizyolojisinde aktif rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: OSAS, Sitokin, İnflamasyon, Apne/Hipoapne İndeksi