The Use Of Goat/Teke Figure As Inspiration in Art: Teke Region


Creative Commons License

Ünal S., Yaşar T.

IV. International Symposium on Strategic and Social Research, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT: The goat/teke, which is among the first domesticated animals, has contributed greatly to the continuity of human life and its cultural development. With its nutritional value, fast mobility and physical characteristics, it has been an important place in people's lives for every period. As a reflection of figurative understanding, Goat/teke influenced artists of different civilizations and became the subject of works of art. Especially goat/teke descriptions have been included frequently on art works belonging to Anatolian and nearby geographic cultures.

The Teke region is home to a rich culture with its traditions and customs, food, clothing, music and games, and its deep-rooted history. The figure of teke/goat has an important place in Teke region, which is defined by a very wide geography. The aim of the study is to identify and evaluate the examples of goat figure depicted in art works within the borders of Teke region, as well as in archaeological sites and museums.

Keywords:Teke Region, Goat/Teke Figure, Artwork   

 

ÖZET: İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ile birlikte ilk evcilleştirdiği hayvanlar arasında bulunan keçi/teke, insan yaşamının sürekliliğine ve kültürel anlamda gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Besin değeri, hızlı hareket kabiliyeti ve fiziksel özellikleri ile insanların hayatında her dönem için önemli bir yere sahip olmuştur. Keçi/teke figüratif anlayışın yansıması olarak, farklı medeniyetlerin sanatçılarını etkilemiş ve sanat eserlerine konu olmuştur. Özellikle Anadolu ve yakın coğrafya kültürlerine ait sanat eserleri üzerinde sıklıkla keçi/teke betimlerine yer verilmiştir.

Teke Yöresi gelenek ve görenekleri yiyecek, giyecek, müzik ve oyunlarıyla kendine özgü, sahip olduğu köklü geçmişi ile de zengin bir kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Oldukça geniş bir coğrafya ile tanımlanan Teke Yöresi’nde keçi/teke figürü önemli bir yere sahiptir. Çalışmada keçi/teke figürünün günümüz Teke Yöresi sınırları içerisinde ayrıca arkeolojik alan ve müzelerde yer alan sanat eserlerinde betimlenmiş örneklerinin belirlenmesi ve sanatsal açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelime: Teke Yöresi, Keçi/Teke Figürü, Sanat Eseri,