Toxoplasma gondii Enfeksiyonu ile Bipolar Bozukluk Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma An Investigation into the Association Between Toxoplasma gondii Infection and Bipolar Disorder


Creative Commons License

ŞİRİN M. C. , KILIÇ F., Demirdaş A., ARIDOĞAN B., SESLİ ÇETİN E.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.45, no.4, pp.241-246, 2021 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.4274/tpd.galenos.2021.68077
  • Journal Name: Turkiye parazitolojii dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, MEDLINE, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.241-246
  • Keywords: bipolar disorder seroprevalence., Toxoplasma gondii
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

OBJECTIVE: Studies have implicated Toxoplasma gondii in the etiology of mental disorders because of its neurotropic nature and its ability to modulate neurotransmitter pathways. This study aims to investigate T. gondii seroprevalence in patients with bipolar disorder and in healthy controls living in the Isparta Region of Turkey and to assess the probable relationship between T. gondii and bipolar disorder. METHODS: Fourty-eight patients with bipolar disorder and 50 healthy controls were included in the study. Sociodemographic data, possible risk factors for T. gondii infection and clinical characteristics were analyzed. Serum anti-T. gondii IgM and IgG antibody levels were measured by using chemiluminescence immunoassay method (Roche Cobas e601 analyzer, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). RESULTS: Anti-T. gondii IgG seropositivity rates were determined as 18.8% and 20% in the patient group and the control group, respectively. No statistically significant relationship was observed between T. gondii IgG seropositivity and bipolar disorder (p=0.876). In the study population, advanced age, low education level, living in a rural region and consumption of unwashed raw vegetable or fruit were found to be the significant risk factors for T. gondii infection (p<0.05). CONCLUSION: Our preliminary findings do not support the hypothesis that T. gondii infection is related to bipolar disorder. However, further studies would require larger sample sizes to confirm our results. Amaç: Toxoplasma gondii’nin nörotropik yapısı ve nörotransmitter yolaklarını modüle etme yeteneği nedeniyle ruhsal bozuklukların etiyolojisinde rol oynadığı öne sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Isparta Bölgesi’nde yaşayan bipolar bozukluğu olan hastalarda ve sağlıklı kontrollerde T. gondii seroprevalansını araştırmak ve T. gondii ile bipolar bozukluk arasındaki olası ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntemler: Çalışmaya bipolar bozukluğu olan 48 hasta ve 50 sağlıklı kontrol dahil edildi. Sosyo-demografik veriler, T. gondii enfeksiyonu için olası risk faktörleri ve klinik özellikler analiz edildi. Serum anti-T.gondii IgM ve IgG antikor seviyeleri kemilüminesans immunoassay yöntemi (Roche Cobas e601, Roche Diagnostics, Mannheim, Almanya) kullanılarak ölçüldü. Bulgular: Anti-T.gondii IgG seropozitiflik oranları hasta grubunda ve kontrol grubunda sırasıyla %18,8 ve %20 olarak belirlendi. T. gondii IgG seropozitifliği ile bipolar bozukluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmedi (p=0,876). Çalışma popülasyonunda, ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, kırsal bölgede yaşama ve yıkanmamış çiğ sebze veya meyve tüketimi T. gondii enfeksiyonu için anlamlı risk faktörleri olarak bulundu (p<0,05). Sonuç: Bulgularımız, T. gondii enfeksiyonunun bipolar bozuklukla ilişkili olduğu hipotezini desteklememektedir. Sonuçlarımızın doğrulanması için daha büyük örneklemlere sahip çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, bipolar bozukluk, seroprevalans.