Comparative Effects of Exogenous Polyamines on Physiological Properties and Proline Amounts in Two Different Barley Varieties Germinated Under Drought Stress


Creative Commons License

Özmen S., Tabur S., Birol S. Ö.

1.ULUSLARARASI GENÇ ARAŞTIRMACILAR ÖĞRENCİ KONGRESİ (IYRSC 2019), Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Book

Abstract Book

KURAKLIK STRESİ ALTINDA ÇİMLENDİRİLEN İKİ FARKLI ARPA VARYETESİNDE EKSOJEN POLİAMİNLERİN FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ve PROLİN MİKTARLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ETKİLERİ

Serkan ÖZMEN1, Selma TABUR1, Siğnem ÖNEY BİROL2.

1Süleyman Demirel Üniversitesi, serkanozmn@yahoo.com, taburs@gmail.com

2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesisobirol@mehmetakif.edu.tr

1.GİRİŞ: Kuraklık bitki büyümesini, gelişmesini ve hayatta kalmasını etkileyen en ciddi çevresel strestir. Bitkilerin strese verdiği fizyolojik tepkiler bitkinin hayatta kalmasını sağlamakla birlikte prolin ve glisin betain gibi belirli metabolitlerin birikimi yoluyla dehidrasyona direnç geliştirerek yapısal bütünlüğün korunmasında ve bitkinin işlevselliğinin sürdürülmesinde etkilidir. Bitkilerde poliaminler birçok fizyolojik işlevin düzenlenmesinde fonksiyon görmekte ve çevresel streslerde savunma mekanizmaları ile ilişkilidir. Poliaminlerin içeriğindeki değişimler stres koşullarında hem prolin birikimini teşvik edebilmekte hem de kontrol edebilmektedir.

2. MATERYAL METOD: Hordeum vulgare cv. Bülbül-89 ve H. vulgare cv. Burakbey varyetelerine ait tohumlar saf suda ve poliaminlerin (10 μm) bulunduğu ortamda 24 saat oda sıcaklığında ön işleme tabi tutulmuştur. Daha sonra tohumlar saf su ve %24 PEG olan petrilere ekilerek 20°C’de etüvde çimlenmeye bırakılmıştır ve 7 günün sonunda fizyolojik ölçümler yapılmıştır. Çimlenen tohumların viyollere ekimi yapıldıktan sonra 21 gün kabinde büyütülmüş ve sonra prolin analizleri yapılmıştır. Prolin analizi Bates vd. (1973) methoduna göre yapılmıştır ve toluen blank olarak kullanılmıştır.

3. TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan çalışma sonucunda kuraklık stresinin tüm parametreler üzerinde olumsuz etki gösterdiği belirlenmiştir. Bülbül tohumlarına uygulanan poliaminlerin tümünün, özellikle Spm, çimlenme yüzdesi, radikula uzunluğu, koleoptil uzunluğu ve koleoptil yüzdesinde stresin olumsuz etkisini en iyi şekilde iyileştirdiği belirlenirken, radikula sayısı ve taze ağırlık üzerine iyileştirici bir etki göstermemişlerdir. Burakbey tohumlarında ise taze ağırlık, radikula uzunluğu, radikula sayısı, koleoptil uzunluklarında Spm, çimlenme yüzdesinde Put ve koleoptil yüzdesinde ise Spd’in teşvik edici etkisi gözlemlenmiştir. Strese bağlı olarak artan prolin seviyesinin belirlenmesinde Bülbül varyetesinde Kad prolin miktarını en fazla azaltırken, Burakbey varyetesinde ise uygulanan poliaminlerin prolin miktarında artışa neden olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fizyolojik Özellikler, Kuraklık Stresi, Poliaminler, Prolin.

Teşekkür: Sunmuş olduğumuz çalışma 118Z658 numaralı ve ‘İçsel ve Dışsal Poliaminlerin Kuraklık Stresi Uygulanan İki Arpa Varyetesi (Hordeum vulgare cv. "Bülbül 89" ve Hordeum vulgare cv. Burakbey) Üzerindeki Fizyolojik ve Moleküler Etkilerinin Karşılaştırılması başlıklı 3001 projesi ve Süleyman Demirel Üniveristesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından ‘Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan Arpada Dışsal Poliamin Ön Uygulamasının Fizyolojik ve Moleküler Etkileri. SDUBAP-5047-D2-17.’ tarafından desteklenmiştir, destekleyen kurumlara teşekkür ederiz.