Hidroksi Benzoik Asit Sübstitüeli Disazo Boyarmaddelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Yalçın Ş., Sezgin B., Tilki T.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.24, no.71, pp.383-393, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, çok yönlü uygulamaları nedeniyle dikkat çeken bir araştırma konusu haline gelen heterohalkaya sahip yeni hidroksi benzoik asit sübstitüeli disazo boyarmaddeler sentezlenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında bazı aromatik amin gruplarının diazonyum tuzları elde edilmiş ve 3- aminokrotononitril ile azo kenetlenme reaksiyonu yapılmıştır. Elde edilen 1a-e bileşiklerinin hidrazinmonahidrat ile halkalaşma reaksiyonu sonucu 2a-e mono azo boyarmaddeler sentezlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise kenetleme bileşeni olarak 2,4-dihidroksi benzoik asit ve 3,5-dihidroksi benzoik asit bileşikleri kullanılmış olup, elde edilen yeni disazo boyarmaddelerin (3a-e, 4a-e) yapısal özellikleri FT-IR ve 1H-NMR spektroskopik analiz yöntemleri ile karakterize edilmiş ve erime noktaları belirlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin absorpsiyon spektrumları üzerindeki çözücü etkisini araştırmak için asetik asit, dimetil formamid, dimetil sülfoksit, kloroform ve metanolde görünür bölge üzerindeki absorpsiyon spektrumları ve bu çözücülerdeki maksimum absorpsiyon dalga boylarının değişimi araştırılmıştır.