Çoklu ilaç direnci gösteren gram negatif bakterilerin kolistin duyarlılık durumları


Cezaroğlu Y., Kaygısız G., Atik F., Sesli Çetin E., Şirin M. C. , Arıdoğan B.

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.363

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.363
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç

Çoklu ilaç dirençli Gram negatif bakterilerin neden olduğu hastane enfeksiyonlarının artış göstermesiyle yeniden önem kazanan kolistinin antimikrobiyal etkinliğinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi de önem kazanmıştır. Bu çalışmada hastane enfeksiyonu etkeni olarak izole edilmiş çoklu ilaç direnci gösteren izolatlarda kolistin duyarlılığının sıvı mikrodilüsyon yöntemi ve Phoenix100 (Becton Dickinson) cihazıyla karşılaştırmalı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş, tanımlanma ve antimikrobiyal duyarlılığı Phoenix100 cihazı ile belirlenmiş 153 Acinetobacter baumannii, 16 Pseudomonas aeruginosa, 31 Klebsiella pneumoniae ve 17 Escherichia coli izolatı olmak üzere toplam 217 izolat çalışmaya alınmıştır. CLSI ve EUCAST önerileri doğrultusunda kolistin sülfat (Sigma Aldrich) ve katyon ayarlı Müller-Hinton sıvı besiyeri (Becton Dickinson) kullanılarak sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile test edilen izolatlar 35±2 ’de16-20 saatlik inkübasyon sonrası resaruzin sodyum eklenerek 1 saat daha inkübasyona bırakılmıştır. Üreme ve renk değişikliği açısından değerlendirilen plaklarda, üremenin inhibe olduğu ilk kuyucuktaki antibiyotik konsantrasyonu MİK değeri olarak alınmıştır. Negatif kontrol olarak E.coli ATCC 25922, pozitif kontrol olarak E.coli NCTC 13846 (mcr-1+) suşu kullanılmıştır.

Bulgular

Kolistin referans MİK aralığı tüm izolatlar için 0,125 ile 128 mg/L (MİK50:0,25 mg/L, MİK90: 128mg/L) arasında olup MİK dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. Sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile kolistin duyarlılığı test edilen izolatların 167’i duyarlı (%77), 50’si dirençli (%23) bulunmuştur. Phoenix100 cihazı ile elde edilen  duyarlılık sonuçları sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle elde edilen kolistin MİK değerleri ile karşılaştırıldığında  kategorik uyum tüm izolatlarda %89,4 olarak saptanmış, A.baumannii için %33,3 (8/24), P.aeruginosa için %50 (1/2), K.pneumoniae için %25 (4/16), E.coli için %25 (2/8) çok büyük hata tespit edilmiştir.

Sonuç

Hastanemizdeki çoklu ilaç dirençli gram negatif bakterilerdeki kolistin direncinin yüksek olması kolistinin akılcı kullanımının ve uygun enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması gerekliliğinin önemini göstermektedir. Bu çalışmanın verileri, otomatize sistem kolistin duyarlılık sonuçlarının referans yöntem olan sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile konfirme edilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Anahtar sözcükler: Kolistin, Antimikrobiyal duyarlılık testi, Sıvı mikrodilüsyon

Tablo 1. Sıvı mikrodilüsyon MİK dağılımları

MİK değerleri (mg/L)

İzolatlar

0,125

0,25

 

0,5

 

1

 

2

 

4

 

8

 

16

 

32

64

 

128

A.baumannii

(n=153)

71

25

23

6

4

1

2

1

1

3

16

P.aeruginosa

(n=16)

7

1

5

0

0

0

0

0

0

0

2

K.pneumoniae

(n=31)

10

3

2

0

0

0

1

2

3

2

8

E.coli

(n=17)

4

1

3

0

1

0

1

0

0

1

6