DORNBURG ATÖLYESİNDEN TATBİKİ’YE SERAMİK / CERAMIC TO TATBİKİ FROM DORNBURG WORKSHOP


Creative Commons License

Ünal S.

Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, no.37, pp.150-174, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz Estetik,sanat ve zanaat, birbirinden net bir şekilde ayrıştırılamayan yanı sıra betimsel ve kavramsal olarak da tartışmaları sonlandırılamayan bir kavramlar dizisidir. 1919’da Walter Gropius’un ünlü manifestosuyla tasarımla birlikte tekniğin de dâhil edilmesiyle yeni ve farklı bir dönem başlatılmıştır. Bu dönem tasarım devrimi olarak da anılmaktadır. Faaliyetlerini 14 yıl kadar kısa sayılacak bir zamanda sürdürmelerine karşın, işlevselliği estetiğe büründürmeyi amaçlayan tasarım anlayışını günümüze kadar ulaşacak şekilde dünyaya yaymışlardır. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (DTGSYO), kurucu öğretim elemanlarının kullandığı söylem şekliyle “Tatbiki” ülkemizde kuşkusuz Bauhaus öğretisinin en önemli temsilcisidir. SanatZanaat tartışmalarının en yoğun yaşandığı seramik sanatı/zanaatı, yeni bir bakış açısıyla Bauhaus bünyesinde Dornburg atölyesinde hayat bulmuştur. Bu anlayıştan türeyerek seramik sanatı, Tatbiki Güzel Sanatlar Abstract Aesthetics, art and craft are a series of concepts that cannot be clearly separated from each other, as well as their discussions cannot be ended descriptively and conceptually. In 1919, with Walter Gropius' famous manifesto, a new and different era was initiated with the inclusion of design and technique. This period is also known as the design revolution. Although they continued their activities in a short period of time as 14 years, they spread the concept of design that aims to transform functionality into aesthetics to the World. The State School of Applied Fine Arts (DTGSYO) is undoubtedly the most important representative of the Bauhaus doctrine in our country, "Applied" as used by its founding lecturers. The ceramic art / craft, where art-craft discussions are most intense, came to life in the Dornburg workshop within the Bauhaus with a new perspective. Deriving from this understanding, the art of ceramics continued its academic existence in the Ceramics Department, which was established Dornburg Atölyesinden Tatbiki’ye Seramik 151 Yüksek Okulu’nun okulun kuruluşuyla (1957) birlikte aynı yılda kurulan Seramik Bölümü’nde akademik olarak varlığını sürdürmüştür. Dornburg atölyesi, Bauhaus Okulunun temel atölyelerinden olup ilk kurulan gruptadır. “Tatbiki” seramik bölümünün başat örneği olup bölümün önemli referans kaynağı olmuştur. Dornburg atölyesine dair yurtiçinde yayına rastlanmamış olmasına karşın, dış kaynaklardan da yararlanılarak Bauhaus öğretisinin seramik sanatı ve eğitimi özelinde Tatbiki’ye yansımaları, özellikle okul mezunu hocalarımızdan alıntılanarak ve tarihsel geçmişine de değinilerek çalışmanın anlatımı amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Bauhaus, Dornburg, Tatbiki, Seramik, Sanat-Zanaat. in the same year with the establishment of the School of Applied Fine Arts in 1957. The Dornburg workshop is one of the basic workshops of the Bauhaus School and is in the first group established. This workshop is the leading example of the “Tatbiki” ceramics department and has become an important reference source for the department. However, there was no domestic publication about the Dornburg workshop, and the reflection of the Bauhaus teaching on the ceramic art and education, especially in the ceramic art and education, was aimed to explain the article by citing our school graduate teachers and mentioning the historical. Key words: Bauhaus, Dornburg, Tatbiki, Ceramics, Art-Craft.