Diabetic Foot Clinical Experience in a Newly-Organized University Hospital


Creative Commons License

Çamlıca T.

Hitit Medical Journal, vol.3, no.2, pp.6-12, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.52827/hititmedj.887516
  • Journal Name: Hitit Medical Journal
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.6-12
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: This study aims to investigate the characteristics of diabetic foot ulcer among inpatients in a Diabetic Foot and Wound Care Unit and to draw attention to the significant function of diabetic foot care units and health professionals specialized in this field.

Material and Method: The study was designed as descriptive and retrospective study and carried out in the Diabetic Foot and Wound Care unit of Hitit Univetsity Hospital between 2016 and 2018. The study data were derived from patient files. The researchers had access to the files of all inpatients (382 patients in total) hospitalized between 2016 and 2018. The collected data were analyzed with descriptive statistics (medium, standard deviation, minimum and maximum value, percentage, and frequency), Kruskall Wallis test, Mann Whitney U test, Post Hoc test and Spearman Correlation analysis.

Results: It was noted that the mean age of the inpatients was 64.3±9.5 days. It was also found that 69.4% of the patients were male and 30.6% were female. It was further reported that 32.7% of the patients had Wagner stage 3, that 58.9% of the patients were given insulin treatment, and 66% of the patient had growth in tissue culture. The average diabetic foot duration of the patients in the study was 300.5 days (2-8760 days) and the average hospitalization duration was found to be 26.3±23.5 days (2-120 days). It was additionally reported that 55% of the patients recovered with daily wound dressing during hospitalization. It was noteworthy that less major amputation surgeries were conducted than initially expected at the time of hospitalization (10 patients).

Conclusion: This study demonstrates that diabetic foot ulcer has become a widely common symptom recently. The study also elaborates that diabetic ulcer may be linked to multiple causes. The study results further suggested that the treatment of patients with diabetic foot ulcer by a multipdisciplinary team of experts would result in a more efficient and faster recovery and it could considerably minimize extremity loss.

ÖZ

Amaç: Bu çalışma, Diyabetik Ayak ve Yara Bakım servisinde yatan hastaların; diyabeti ayak ülseri özelliklerini paylaşmak, diyabetik ayak tedavi birimlerinin ve bu birimlerde çalışan sağlık profesyonellerinin önemine dikkat çekmek amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı ve retrospektif bir çalışma olup 2016 ve 2018 tarihleri arasında Hitit Üniversite Hastanesi’nin Diyabetik Ayak ve Yara Bakım servisinde yürütüldü. Veriler hasta dosya kayıtları incelenerek elde edildi. İlgili tarihler arasında yatan 382 hasta dosyasının tamamına ulaşıldı. Toplanan veriler; tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değer, yüzde, frekans), Kruskall Wallis testi, Mann Whitney U testi, Post Hoc testi ve Spearman Korelasyon analizi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların, yaş ortalamasının 64,3±9,5 gün olduğu belirlendi. Hastaların; %69,4'ünü erkeklerin, %30,6'sını kadınların oluşturduğu, %32,7'sinin Wagner 3.evre olduğu, %58,9'unun insülin tedavisi aldığı ve %66'sının doku kültüründe üreme olduğu tespit edildi. Hastaların ortalama diyabetik ayak süreleri 300,5 gün (2-8760 gün) ve hastaların hastanede kaldığı ortalama sürenin 26,3 gün (2-120 gün) olduğu saptandı. Bu yatış süresi içinde hastaların %55'ine sadece günlük pansuman tedavisi uygulanarak şifa ile taburcu oldukları belirlendi. Yatışta amputasyon düşünülen hastalardan daha az hastaya majör amputasyon uygulandı (10 hasta).

Sonuç: Bu araştırma günümüzde diyabetik ayak ülserinin yaygın olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Aynı zamanda birden fazla etkenin diyabetik ayak ülserine yol açabileceği tanımlamaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar bu hastalara multidisipliner ve alanında uzman kişiler tarafından yapılan tedavilerin, daha kısa sürede etki ettiğini ve ekstremite kayıplarını belirgin şekilde azalttığını göstermektedir.