Alkolik Olmayan Fare Karaciğer Yağlanmasında Visfatin Ve Interlökin-6´nın Etkisinin Incelenmesi


Özgöçmen M., Gökçimen A., Öncü M., Akdoğan M.

11th National Histology And Embryology Congress, Cell And Tissue Biology Research, Denizli, Turkey, 16 - 19 May 2012, pp.190-191

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.190-191
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Alkole bağlı olmayan karaciğer hastalığı, son yıllarda en sık görülen karaciğer hastalığı olması nedeniyle büyük önem kazanmıĢtır. Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı baĢlığı altında basit bir karaciğer yağlanmasından, steatohepatit, fibrozis ve sonunda siroza kadar ilerleyebilen geniĢ bir hastalık grubu incelenmektedir. Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı ve onun cok daha ciddi formu olan alkole bağlı olmayan steatohepatitin ĢiĢmanlık ve insülin direnciyle olan yakın iliĢkisi, hastalığın mekanizması ve tedavisini açıklamaya yönelik en önemli araĢtırma unsursu olmuĢtur. ġiĢmanlıkla beraber vücut kitlesindeki artıĢa paralel olarak yağ dokusundan salınan adipokinler de artar. Yapılan çalıĢmalarda; karaciğer yağlanmasında adipokinlerin çoğunda yağlanmayla birlikte artıĢ gözlenmiĢ fakat IL-6 ve visfatinin artıp azaldığı konusunda bir sonuca varılamamıĢtır. Biz bu çalıĢmada fruktozla oluĢturduğumuz karaciğer yağlanmasında visfatin ve IL-6´ nın etkilerini araĢtırmayı amaçladık. ÇalıĢmamızda 29 adet Swiss cinsi erkek fare kullanıldı. Fareler kontol (8 fare) ve deney grubu (21 fare) olacak Ģekilde iki gruba ayrıldı. Deney grubu deney süresince fruktoz ile beslendi ve 4., 5., 6. haftaların sonunda 7´Ģer hayvan sakrifiye edilerek dokuları alındı. Elde edilen histokimyasal bulgular sonunda kontrol ile deney grubu arasında yağlanma bakımından istatiksel olarak anlamlı fark bulundu. Yapılan immünohistokimyasal çalıĢmalar neticesinde kontrol grubuyla deney grubu arasında visfatin ve IL-6 adipokinlerinin boyanması bakımından farklılıklar gözlemlendi. Deney grubunda, kontrol grubuna kıyasla boyanmanın artığı, dolayısıyla yağlanmayla beraber adipokinlerin de artığı sonucu ortaya çıktı. Elde edilen biyokimyasal bulgular sonucunda kontrol ile deney grupları arasında ALP, AST, T.Kol. ve glukoz bakımından anlamlı fark bulundu. Sonuç olarak fruktoz ile beslenme sonucunda karaciğerde ciddi bir yağlanma ve hasar oluĢtuğu; visfatin ile IL6 adipokinlerinin yağlanma ile paralel artıĢ gösterdiği yargısına varıldı. ÇalıĢmamızın, ileride yapılabilinecek karaciğer yağlanması çalıĢmalarında adipokin etkilerinin incelenmesi bakımından yön gösterebileceğine inanmaktayız.