Determination of factors affecting of producers’ seed preferences in greenhouse vegetable growing: The case of Antalya province


Creative Commons License

HIZAL T., KARLI B.

Mustafa Kemal Üniversitesi tarım bilimleri dergisi (online), vol.25, no.3, pp.383-393, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aims: In this study, it was aimed to determine the seed and seedling preferences of greenhouse vegetable producers and to determine the factors affecting seed or seedling preferences in Serik, Aksu, Kumluca and Gazipaşa districts of Antalya province. Methods and Results: The main material of the research was consisted of the data collected by face to face the survey with 96 greenhouse farmers in Serik, Aksu, Kumluca and Gazipaşa districts of Antalya. The greenhouse farms in this study were divided into 3 groups by considering the acreages as 0-3, 3.1-7.5, and 7.6 decare. According to the results of the research, it was found that the average greenhouse area was 7.36 decares, the average age of producers was 41.63 years and the experience of growing vegetables was 19.69 years. It was determined that the most common vegetables produced in the farms were tomatoes (54.16%), pepper (34.38%), cucumber (30.21%) and other vegetables (15.63%). The most important reasons for preferring greenhouse vegetable growing were found as traditional production habits (78.13%) and suitability for land and climatic conditions (70.83%). 85.45% of the producers stated that they needed information on farming whereas 14.58% of the producers did not. It was found that 79.17% of the producers received information needed from agricultural engineers / technicians and 70.83% from other farmers. The most problems of the farmers was high input prices with 96.89% share and followed by diseases and pests with 58.33% share. In addition, low prices of products with 87.50% share was the leading marketing problem of the producers, followed by instable nature of market with 62.50%. Conclusions: The greenhouse vegetable producers should have a priority to decide on type of the vegetable to plant it and then the varieties of it. It was founded that 90.65% of the producers surveyed decides himself on the type of vegetables, followed by producers asking for other farmers (33.33%) and seedlings producers (20.83%). In addition, majority of the producers (75.00%) were found to be satisfied with the vegetable cultivar they grow. Besides, 17.71% of the producers were not satisfied and only 7.29% were very satisfied. Significance and Impact of the Study: Determination of the factors affecting seed preferences of greenhouse vegetable producers in Antalya province and determination of the relations between these factors.
Amaç: Bu çalışmada, Antalya ilinin Serik, Aksu, Kumlucave Gazipaşa ilçelerinde örtüaltında sebze yetiştiriciliğiyapan işletmelerin kullandıkları tohum ve fide tercihlerini belirlenmesi ve tohum ya da fide tercihlerinietkileyen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.Yöntem ve Bulgular: Araştırmanın ana materyaliniAntalya ilinin Serik, Aksu, Kumluca ve Gazipaşailçelerinde örtüaltında sebze yetiştiriciliği yapan 96işletmede üreticilerle yapılan anket çalışması iletoplanmış veriler oluşturmaktadır. Araştırmada işletmegenişlikleri 0-3 dekar, 3.1-7.5 dekar, 7.6 ve daha fazladekar örtüaltı alana sahip olan işletmeler olmak üzere 3gruba ayrılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, incelenenişletmelerde örtüaltında sebze yetiştirilen alanınınortalama 7.36 dekar, üreticilerin ortalama yaşının 41.63yıl ve sebze yetiştiriciliği deneyim süresinin 19.69 yılolduğu tespit edilmiştir. İşletmelerde en fazla üretilensebze türünün domates olduğu (%54.16), bunu sırasıylabiber (%34.38), hıyar (%30.21) ve diğer sebzelerin(%15.63) izlediği belirlenmiştir. Üreticilerin örtüaltı sebzeyetiştiriciliğini tercih nedenlerinin başında (%78.13)geleneksel üretim alışkanlığı, %70.83’ü arazi ve iklimkoşullarının uygun olması gelmektedir. İşletmelerdeörtüaltı sebze yetiştiriciliğinde üreticilerin %85.45’ninbilgiye ihtiyacının olduğu, %14.58’nin ise olmadığıbelirlenmiştir. Bilgiye ihtiyacı olan üreticilerin%79.17’sinin ziraat mühendisi/teknikerinden,%70.83’ünün diğer çiftçilerden bilgi aldığı tespitedilmiştir. Ayrıca işletmelerde üreticilerin üretimdekarşılaştıkları sorunların başında %96.89 ile girdilerinpahalı olması gelmekte, bunu %58.33 ile hastalık vezararlılar takip ettiği belirlenmiştir. Bunun yanındaüreticilerin sebzelerin pazarlanmasında karşılaştığısorunların başında da %87.50 ile ürün fiyatlarının düşükolması gelmekte, bunu %62.50 ile pazar yapısınındüzensiz olması takip etmektedir.Genel Yorum: Örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapanüreticiler dikecek oldukları sebzenin öncelikle hangi türolacağına daha sonra da bu türde var olan çeşitlere kararvermek durumundadırlar. Görüşülen üreticilerin%90.65’inin sebze türüne kendisinin karar verdiğigörülmekte olup, bunu %33.33 ile diğer çiftçilere soranüreticiler, %20.83 ile fideliklere soran üreticiler takipetmektedir. Bununla birlikte ürün çeşidine üreticilerin%89.58’i kendisi karar verirken diğerleri kendi iradesidışında tamamen dışa bağımlı olarak dikeceği sebzeçeşidine karar vermektedir. Ayrıca üreticilerin çoğunun(%75) yetiştirdikleri çeşitten memnun olduğubelirlenmiştir. Bunun yanında üreticilerin %17.71’ninmemnun olmadığı ve %7.29’unun ise çok memnunolduğu tespit edilmiştir.Çalışmanın Önemi ve Etkisi: Antalya ilinde örtüaltı sebzeüreticilerinin tohumluk tercihlerini etkileyen faktörlerinbelirlenmesi ve bu faktörle arasındaki ilişkilerin tespitedilmesi.