Türkiye'de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmaların İncelenmes: Milli Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği


YILDIRIM A.

IV.İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.400-401

  • Basıldığı Şehir: Denizli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.400-401

Özet

Bu çalışmada; Milli Eğitim Bakanlığının süreli yayınlar dizisi içerisinde yer alan Eğitim ve Sosyal Bilimler alanındaki bilimsel çalışmalara yer verilen, hakemli ve 3 ayda bir yayınlanma sıklığı bulunan Milli Eğitim- Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisinin 2003-2016 yıllarında yayınlanmış “Eğitim Yönetimi” ile ilgili makalelerin tematik, metodolojik, istatistikî ve bibliyografik çözümleme teknikleri açısından analizi yoluyla bir durum değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Bir disiplinle, bir tema ya da bir kavramla ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların kümülatif bir düzeyde analiz edilmesi, incelenen konunun derinliği ve yaygınlığı hakkında detaylı bilgiler edinmenin yanında, üzerinde bir fikir geliştirilmeye çalışılan “konunun” anlamlı bir bütün halinde irdelenerek anlaşılmasını da mümkün kılmaktadır. Tematik çalışmalar hakkında Kronolojik bir takip, aktörlerin tema ile ilgili perspektifinin anlaşılması kadar bakış açılarındaki yıllara bağlı değişimleri de tespit etmek mümkün hale gelir. Ayrıca belirli bir alana dair üretilen bilginin ve yöntemlerinin geçmişten günümüze doğru kıyaslanarak irdelenmesi, alanla ilgili olarak geleceğe dair daha rasyonel bir bakış açısının ortaya konmasını kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda, Eğitim olgusu hakkında yapılmış bilimsel çalışmalar hakkında detaylı değerlendirmelerin ve geçmişi de gözeterek yapılmış kıyaslamaların politika yapıcılar tarafından eğitim politikalarını belirlemede önemli bir veri kaynağı olduğu/olacağı sonucuna ulaşmakmümkündür. Eğitim hizmetlerinin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde, eğitim materyalinin ve insan gücünün yönlendirilmesinde Eğitim yönetimi algısının, arkaplanı önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü bahse konu olan arkaplan -background- bir medeniyet tasavvurunu, zihniyeti ve politik bir tercihi de barındırır. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru bilimsel araştırmalara konu olan eğitim yönetimi, genel olarak geleneksel ve modern olarak nitelenen yönetim yaklaşımlarından etkilenmiştir. Eğitim Yönetimi disiplinin en başat alanını oluşturan okullar, eğitim faaliyetlerinin kurumsallaşmasıyla ortaya çıkmış, kitlesel eğitim ihtiyacı ile önemli toplumsal işlevler yürütür hale gelmişlerdir. Eğitim yönetimi disiplini son yıllarda teori ve uygulama açısından önem kazanmaya başladığı söylenebilir. Eğitim yönetimi ile ilgili bilgi ve kavramsal çerçevenin, yönetim teorisinde ve kamu yönetiminde kullanılan yaklaşımlardan etkilenerek geliştiği kabul edilen bir olgudur. Ancak eğitim yönetimi araştırmalarının diğer sosyal bilim araştırmalarından daha kompleks bir durum arz etiği ifade edilebilir. Çünkü eğitim süreçleri, çok faktörlü bir etkileşim altındadır. Dolayısıyla eğitim yönetimi araştırmalarının da bir çok faktör gözetilerek araştırmalar yürütülmektedir. Milli Eğitim dergisinin 174.sayısının sunuş bölümünde yer verilen “Millî Eğitim Dergisi, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında yaptığı yayın faaliyeti ile özellikle akademik meselelerin tartışıldığı ve çözüm yollarının arandığı bir platform görevi yüklenmiştir” ifadesi, bizi, adı geçen dergide yer verilen “eğitim yönetimi” ile ilgili çalışmaların analiz edilmesi fikrine götürmüştür. MİLLİ EĞİTİM Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisinin Yaklaşık 15 yıllık bir yayın döneminde yayınlanmış olan sayılarında yer verilen Eğitim Yönetimi içerikli makaleleri analiz ederek, Eğitim Yönetimi alanının en büyük aktörü olan Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı eğitim yönetimi alanındaki politika tercihlerinde nasıl bir arayış içerisinde olduğu anlaşılmaya çalışılacaktır.